AJUTS | 23/05/2018  Ruralcat

Ja està oberta la convocatòria d’ajuts del programa Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) de col·laboració entre universitat i empresa

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Secretaria d'Universitats i Recerca convoca els ajuts d’Indústria del Coneixement (Llavor i Producte), que es plantegen com un instrument de transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d’investigació.

El programa Indústria del Coneixement està finançat per la Direcció General de Recerca (DGR) del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Els ajuts afavoreixen la transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres de recerca per la creació i la consolidació d'un ecosistema empresarial nou, basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació.
Es poden beneficiar d'aquestes ajudes:
 
Els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya
Els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries
Les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.
 
Ambdós ajuts requereixen que els equips de recerca que es presentin disposin de persones que estiguin realment motivades pel canvi cultural que es proposa, i que han de liderar dins l'entitat. El Científic o Científica Responsable ha de ser una persona líder en el seu camp i en l'entorn acadèmic i científic, ja que és la responsable del projecte. El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha de ser un investigador jove, preferentment del mateix grup de recerca que el Científic o Científica Responsable, i ha d'estar familiaritzat amb la tecnologia o el coneixement, però, sobretot, ha d'identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional. El Mentor o Mentora Empresarial ha de ser una persona responsable empresarial o directiva sènior, del sector productiu, receptiva respecte de l'objectiu del projecte i amb la disponibilitat adequada.
 
Calen perfils amb experiència contrastada, que tinguin una visió transversal del sector i que estiguin motivats per la iniciativa. Si és possible, ha de ser una persona vinculada a departaments d'innovació, desenvolupament de negoci o llicències, i que vegi l'actuació com una oportunitat per fer atractiva per al mercat una tecnologia o coneixement que es consideri d'un alt valor afegit. Es vol que, per mitjà de reunions periòdiques amb l'equip investigador, l'assessori en l'estratègia més adequada per a la valorització i l'entrada de la tecnologia o coneixement al mercat.
 
L’objectiu de l’ajut LLAVOR és el finançament de projectes d'innovació que estiguin en les fases 1 i 2 dins l'escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL), per a la valorització de coneixement amb potencial d'incorporació al sector productiu. Els projectes han d'estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips), i també a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l'anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres activitats similars que s'englobin dins d'aquestes fases. L'ajut es complementa amb un pla de formació en emprenedoria, adreçat als membres de l'equip Llavor i orientat al desenvolupament dels projectes innovadors finançats per aquests ajuts. Les persones beneficiàries han de ser informades pels mitjans pertinents sobre el pla de treball i les accions concretes que es duran a terme. Els projectes tenen una durada de sis mesos.
 
L'objectiu de l’ajut PRODUCTE és finançar projectes destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generats per equips de recerca de Catalunya. Els projectes que participen en aquestes bases han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l'escala de maduresa tecnològica (les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3-7 de l'escala de maduresa tecnològica (technology readiness level, TRL), i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d'altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.
 
Aquests projectes poden ser de caràcter individual o col·laboratiu, en funció de si hi participa una institució o més d'una, i han de ser executats en un termini màxim de 18 mesos, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la resolució definitiva de concessió.
 
Pressupost:  3.500.000,00€  (1.500.000,00€ LLAVOR) i ( 2.000.000,00€ PRODUCTE) | Data límit: 21/06/2018.