DARP | 01/06/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura aposta per la millora genètica de la ramaderia catalana

Per primer cop es convoca una línia d’ajuts per un import de 60.000 euros, a càrrec dels pressupostos del Departament, per subvencionar els costos que generen les activitats de genotipatge de vedelles de llet.

DARP

DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, convoca per primera vegada uns ajuts d’un import total de 60.000 euros per a la millora genètica de la ramaderia catalana.
 
L’objecte d’aquests ajuts, a càrrec exclusivament dels pressupostos de la Generalitat, és subvencionar els costos que generen les activitats de genotipatge de vedelles de menys de 24 mesos, destinades a la reproducció per a producció de llet, a fi d’avaluar la qualitat genètica de les reproductores per millorar les races, i també la tecnificació de les explotacions ramaderes.
 
Les persones que poden ser beneficiàries d’aquests ajuts són les titulars d’explotacions ramaderes de bestiar boví de llet de Catalunya, destinades a la reproducció, acollides a control oficial de rendiment lleter i que formin part d’una organització o associació de ramaders reconeguda oficialment.
 
Les associacions i/o organitzacions de criadors d’animals de races ramaders que estiguin degudament inscrites al registre corresponent, i que s’encarreguen de prestar assistència als beneficiaris en la realització dels programes per a determinar la qualitat genètica del ramat boví amb aptitud lletera seran les que sol·licitaran i percebran l’ajut que desprès hauran de distribuir entre els seus associats, beneficiaris de l’ajut.
 
Les despeses subvencionables d’aquesta línia d’ajuts han d’haver estat realitzades durant el període comprès entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018. L’import màxim subvencionable per prova de genotipatge realitzada és de 15 euros, amb un import màxim per persona beneficiària titular de l’explotació de 4.000 euros.
 
La selecció genòmica consisteix a utilitzar la informació disponible de l’ADN dels animals de producció mascles i femelles com una dada addicional per predir-ne els valors genètics. Basant-se en aquests valors genètics, el sector lleter pot prendre decisions de selecció per millorar la producció làctia.
 
Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat necessari donar suport al sector boví de llet i impulsar les actuacions adreçades a la millora genètica del bestiar boví lleter en control lleter oficial abans esmentades.