AJUTS | 06/06/2018  Ruralcat

A partir d’ara es podran consultar per internet les resolucions de pagament dels ajuts directes de la PAC

El Departament d’Agricultura posa en marxa aquest nou sistema de notificacions, de manera que, a partir de la campanya 2017, les esmentades resolucions tindran format electrònic i no s'enviaran en paper.

El passat 31 de maig es va presentar el nou sistema de notificació i consulta de les resolucions de pagament dels ajuts directes de la PAC per simplificar i fer més ràpida la comunicació dels pagaments.
 
A partir de l’1 de juny, les resolucions de pagament dels ajuts directes de la campanya DUN 2017 es notificaran amb un anunci que es publicarà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler), i es podran consultar a través de l’aplicació Consulta pública (PUNIC) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
 
Divendres es va publicar a l'e-tauler l’anunci de resolució d'atorgament de l’ajut de Pagament bàsic de la campanya 2017. Per fer la consulta, el beneficiari s’haurà d’identificar a l’aplicació PUNIC amb el mateix codi i contrasenya que el DARP va facilitar als beneficiaris a l’inici de la campanya DUN 2018.
 
Contra la resolució de l’ajut es podrà presentar recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de notificació a l’e-tauler.
 
Fa anys que el Departament d’Agricultura treballa en la millora de la gestió i la simplificació dels tràmits dels ajuts directes de la PAC. L’any 2007 les comunicacions sobre drets de  pagament únic es van començar a generar amb una aplicació anomenada PUNIC, i s’enviaven per correu postal al beneficiari. Aquestes comunicacions eren consultables electrònicament pels gestors dels ajuts: Oficines Comarcals, Serveis Territorials i Serveis Centrals.
 
L’any 2010 es desenvolupa un mòdul de consulta pública i l’aplicació PUNIC també es accessible al beneficiari on pot consultar totes les comunicacions que se li han fet. L’any 2015 es va decidir comunicar a través d’un edicte publicat al DOGC la notificació de l’assignació dels nous drets de pagament bàsic, que es podia consultar a través de l’aplicació PUNIC.
 
Vista l’experiència de tots aquests anys, i els resultats de la comunicació de l’assignació dels drets de pagament bàsic de l’any 2015, ara es fa un pas endavant i amb una important millora tecnològica que conjuga els mitjans disponibles i els objectius de la nova Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que obliga l’administració a fer els tràmits amb el ciutadà de forma electrònica. Aquesta millora tecnològica consisteix en el desenvolupament d’un nou mòdul de consulta pública que mostrarà la informació relativa a tots els pagaments i la informació de la resolució de cadascun dels ajuts.
 
Amb aquesta solució s’aconsegueix:
 
Aconseguir notificar la resolució el mateix dia del pagament. 
Simplificar i donar accés als agricultors i ramaders a les seves resolucions en un portal d’internet.
Deixar d’enviar resolucions per correu postal
 
Aquest nou sistema de notificació i consulta es començarà a utilitzar amb la resolució de l’ajut de Pagament bàsic 2017, i aniran seguint la resta de resolucions dels ajuts directes de superfície de 2017. Després de l’estiu es disposarà de les resolucions de greening 2017, els ajuts ramaders i d’altres ajuts sol·licitats amb la DUN.