INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 20/06/2018  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari ha validat 11 mètodes d’anàlisi en els darrers mesos

Els mètodes validats han sigut objecte d’avaluació d’acord a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, amb l’objectiu d’ampliar els serveis analítics relacionats amb el control oficial agroalimentari. Aquests mètodes permeten garantir la qualitat i seguretat alimentàries en totes les fases de la seva cadena.

Laboratori Agroalimentari

Laboratori Agroalimentari

El Laboratori Agroalimentari, un òrgan adscrit al Departament d’Agricultura destinat al control i seguiment de la qualitat i seguretat agroalimentària a Catalunya, ha posat a punt i validat en els darrers mesos un total d’11 mètodes d’anàlisi amb l’objectiu d’acomplir els requeriments de control oficial.

Els mètodes validats han estat:

-Determinació de cloramfenicol en orina animal per cromatografia líquida amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS/MS), d’acord als requeriments de la Decisió 2002/657/CE.

-Determinació de micotoxines en pinsos i cereals per cromatografia líquida amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS/MS).

-Determinació de residus de pesticides en pinsos per cromatografia de gasos amb detector d’espectrometria de masses (GC-MS/MS).

-Determinació qualitativa i quantitativa de nitrits en pinsos i matèries primeres.

-Detecció i quantificació d’OGM per PCR a temps real (qPCR) en blat de moro.

-Determinació del serotipat de salmonella spp. d’acord a la ISO/TR 6579-3:2017

-Incorporació dels b-agonistes salbutamol i zilpaterol a la determinació de b-agonistes en pèl animal per cromatografia líquida amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS/MS), d’acord als requeriments de la Decisió 2002/657/CE.

-Ampliació de l’acreditació per abast flexible en formulats fitosanitaris amb la incorporació de les matèries actives 2,4-D, clopiralida, MCPA, penoxsulam i tebuconazol en la determinació de contingut de matèries actives per cromatografia líquida amb detector de espectrofotometria de díodes en sèrie (LC-DAD). D'acord amb l'abast d'acreditació flexible del Laboratori en formulats fitosanitaris, i per aplicació de la Nota Tècnica d'ENAC (NT-18), els resultats d’aquests nous analits s'emeten emparats per l'acreditació del Laboratori.

-Ampliació del mètode de residus de pesticides per cromatografia de líquids amb detector d’espectrometria de masses (LC-MS/MS) en material i producte vegetal no processat, amb la incorporació de 13 nous analits: azoxitrobina, bupirimat, ciprodinil, difenoconazol, fenpropatrina, fluopiram, flusilazol, oxadixil, pirimetanil, piriproxifen, quinoxifen, tetraconazol i tolifluanida.

-Ampliació del mètode per la determinació d’elements per espectrometria d’emissió atòmica amb plasma acoblat inductivament (ICP-AES) amb la incorporació del sodi, magnesi, calci i fòsfor en pinsos i matèries primeres. Per aquesta mateixa determinació, també s’ha abaixat el Límit de Quantificació (LQ) del ferro fins a 20 mg/kg, per tal de donar compliment al que s’estableix al R(CE)152/2009 amb l’objecte de determinar si els pinsos de lactància amb nivells de fe inferiors a 50 mg/kg superen els 30 mg/kg.

-Ampliació de la determinació d’investigació de salmonella spp. a sucs de fruita i a verdures i hortalisses d’acord a la ISO 6579-1:2017.

Tots aquests mètodes s’apliquen en el marc dels plans de control oficial que es duen a terme per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i, per tant, “amb ells contribuïm a garantir la qualitat i seguretat alimentàries en totes les fases de la seva cadena” ha explicat la Cap del Laboratori Agroalimentari, Mireia Medina, que ha afegit que “el desenvolupament d’aquests mètodes implica l’expertesa del Laboratori Agroalimentari de Cabrils en una gran varietat de tècniques analítiques, ja que suposen un domini de tècniques fisicoquímiques complexes, com l’espectrometria de masses amb triple quadrupol, tècniques microbiològiques i tècniques de biologia molecular”. D’entre els mètodes validats, destaca la problemàtica de les micotoxines en aliments per animals i també la del plaguicides, per la gran quantitat de substàncies que cal controlar i per la sensibilitat requerida, ja que cal “poder detectar i quantificar de forma segura i fiable nivells de concentració molt baixos”.

Amb l’objectiu d’ampliar els serveis analítics relacionats amb el control oficial agroalimentari, en el marc de l’auditoria de revaluació realitzada per part de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) al laboratori durant el passat mes de maig, tots aquests mètodes han sigut objecte d’avaluació d’acord a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 d'assaigs de productes agroalimentaris, segons expedient 157/LE309  Mireia Medina ha explicat que la sol·licitud de l’ampliació d’aquests mètodes “suposa un avenç pel laboratori en relació a la seva competència tècnica i un avenç pel Departament d’Agricultura en relació al control oficial agroalimentari”.

El Laboratori Agroalimentari és una eina de què disposa el DARP per dur a terme la inspecció, la vigilància i el control dels productes agroalimentaris, en el compliment de la legislació vigent, i va dirigit a agricultors, ramaders, laboratoris i a la industria agroalimentària en general. Les anàlisis més freqüents són les previstes a la legislació alimentària per a cada tipus de producte, les necessàries per avaluar la qualitat farratgera i les derivades de la participació en diferents plans de vigilància i control.