ALIMENTACIÓ | 15/05/2012  AlimenCat/ACSA

Nova norma de qualitat per a l'elaboració i la comercialització dels vinagres

S'ha publicat en el BOE un nou Reial decret que deroga, simplifica, adapta i actualitza l'anterior norma de qualitat específica sobre vinagres. Aquest Reial decret pretén adequar la normativa a la realitat del mercat: defineix nous productes, com per exemple el vinagre balsàmic, i actualitza les característiques i l'etiquetatge dels productes acabats.

 També fa extensiva l’aplicació de la norma als vinagres emparats per una denominació d’origen protegida i una indicació geogràfica protegida. A més, simplifica la normativa nacional, atès que els requisits higienicosanitaris que figuraven a l’anterior norma han estat harmonitzats per disposicions comunitàries de caràcter horitzontal.

En conseqüència, el contingut de la secció 2a i dels apartats 3.24.65 d) i 3.24.69 de la secció 4a del capítol XXIV del Decret 2484/1967, pel qual s’aprova el text del Codi Alimentari Espanyol (CAE), se substitueixen pel text del nou Reial decret 661/2012, publicat en el BOE núm. 100, de 26 d’abril de 2012.

 
Els requisits d’aquesta norma no s’han d’aplicar als productes fabricats o comercialitzats legalment als altres Estats membres de la Unió Europea, ni als productes originaris dels països de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) que són parts contractants en l’acord de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), ni als Estats que tinguin un acord d’Associació Duanera amb la Unió Europea.