PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 28/05/2012  RuralCat/DAAM

Nou Quadern de Normes Tècniques de la producció ecològica

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha aprovat el nou Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica, com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquesta actuació està prevista dins del Programa de Foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014, que el conseller Josep Maria Pelegrí va presentar el passat 17 de maig.

Un moment de la presentació del quadern. Font: DAAM

 La producció agroalimentària ecològica està regulada pel Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, que derogava el Reglament (CEE) 2092/91, i que estableix el nou marc jurídic de la Unió Europea (UE) per a la producció agroalimentària ecològica, com a sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal, i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals que contribueixen a la protecció del medi ambient i al desenvolupament rural. Aquest marc jurídic, d’aplicació des de l’1 de gener de 2009, defineix explícitament els objectius, els principis i les normes aplicables a la producció ecològica, contribueix a la transparència i a la confiança dels consumidors, i estableix una definició harmonitzada del concepte de producció ecològica. I mitjançant l’aprovació del Reglament (CE) 889/2008 es va establir les disposicions d’aplicació dels requisits bàsics establerts en el Reglament (CE) 834/2007.

 
Malgrat tot, l’aplicació d’aquestes normes a la casuística concreta dels operadors catalans de producció ecològica genera, en ocasions, certes situacions ambigües que cal concretar i establir, per evitar disfuncions i aportar seguretat i garanties tant als responsables de la producció, elaboració i comercialització, com als responsables del control i certificació dels productes agroalimentaris ecològics. Així mateix, i en l’àmbit de la normes específiques de producció ramadera, el Reglament (CE) 889/2008 no contempla totes les espècies ramaderes d’interès, com és el cas dels conills i dels cargols.
 
Conseqüentment, i després de l’experiència recollida des de l’entrada en aplicació d’aquest nou marc jurídic, s’ha vist necessari establir una sèrie de normes tècniques que el complementin i completin, derogant el contingut del Quadern de Normes Tècniques de la producció agrària ecològica que es va aprovar mitjançant una Resolució de 26 de juliol de 2006.
 
El nou Quadern de Normes Tècniques inclou quatre seccions: les disposicions d’aplicació generals, les disposicions d’aplicació específiques per als operadors que venen productes ecològics directament al consumidor final, les normes de producció específiques aplicables a les explotacions de cunicultura ecològica i, finalment, les normes de producció específiques aplicables a les explotacions d’helicicultura ecològica. Cal destacar la importància de l’aprovació d’aquest nou document també pel fet que significa la derogació d’un seguit de normes tècniques incloses en l’anterior que no estaven contemplades en la normativa europea i que, per tant, deixen de ser una exigència afegida per als productors agroalimentaris ecològics catalans en la línia de simplificació administració que impulsa el Govern català.