RAMADERIA | 29/05/2012  RuralCat/DAAM

Una nova aplicació telemàtica permet la impressió de DIBs per part dels ramaders

La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia ha creat una nova aplicació telemàtica que permet la impressió de Documents d'Identificació dels Bovins (DIBs) per part dels ramaders. Mitjançant el Sistema d'Informació Ramadera, els ramaders ja es poden expedir els documents necessaris per al moviment de bestiar, així com realitzar diverses tasques relacionades amb la traçabilitat animal, sense haver de desplaçar-se a la Oficina Comarcal corresponent.

Imatge de la presentació al sector. Font: DAAM

 Durant la presentació de la nova aplicació, a la seu principal del Departament a Lleida, el director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Miquel Molins, ha remarcat que “calia millorar i augmentar les eines disponibles per als ramaders i, en aquest sentit, la subdirecció general de Ramaderia era conscient que el fet que l’emissió i impressió dels Documents d’Identificació dels Bovins (DIBs) encara s’hagués de realitzar a les Oficines Comarcals suposava un inconvenient molt important per al sector boví”.

 

 A més, el director general ha recordat que també amb la intenció de millorar i diversificar les vies de comunicació amb els diferents sectors ramaders i agilitzar els tràmits administratius de les explotacions  fent ús de les noves tecnologies, el DAAM ha apostat des de l’any 2010 pel desenvolupament d’una via de gestió telemàtica a través del programa del departament, SIR (Sistema d’Informació Ramadera), obert als ramaders des de setembre de 2011.
 
“L’accés dels ramaders al programa els permet intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions i agilitza els tràmits relatius als moviments, la identificació dels animals, i al registre de les explotacions”, ha explicat Molins. Aquesta gestió telemàtica suposa un estalvi substancial de temps i desplaçaments a les diferents oficines del departament, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i aïllament són més marcats. La consolidació del model telemàtic també suposarà l’agilització d’aquells tràmits que necessàriament s’han de cursar des de les oficines, atès que es reduirà notablement les cues d’espera.
 
A dia d’avui, el DAAM ja compta amb un elevat nombre de ramaders que han sol•licitat l’alta com a usuaris externs del seu programa, la qual es realitza mitjançant certificació digital, fet que en garanteix un alt nivell de seguretat pel que fa la confidencialitat i a la protecció de dades. En aquests moments, les funcionalitats disponibles per als usuaris externs del SIR són la consulta de dades de les explotacions pròpies i dels animals amb identificació individual, així com de l’estat administratiu de les gestions relacionades amb les seves explotació, l’actualització del cens, la notificació de naixements d’animals de l’espècie bovina, la comunicació de morts d’animals de l’espècie bovina, la sol•licitud, pagament i emissió de Certificats Sanitaris de Moviment (document amb signatura digital d’un veterinari, oficial o habilitat, que acompanya els animals en el moment del seu trasllat), l’emissió de Documents Sanitaris de Trasllat (document que acompanya els moviments d’animals dins de Catalunya i que no necessita la signatura del veterinari), i la consulta, notificació i confirmació de moviments.
 
Així doncs, considerant que aquest nou model de gestió ramadera permet la sol•licitud i l’enregistrament on-line del moviments per part dels titulars i que aquest fet concorda amb l’objectiu més amunt esmentat, relatiu al registre del moviment pecuari, el DAAM té la intenció de prendre les mesures oportunes per tal de dinamitzar i potenciar la gestió telemàtica i fer-la extensiva a tot el territori, de manera que aquesta esdevingui la via de comunicació habitual entre els ramaders catalans i el departament, un altre exponent del seu suport al sector i a la seva competitivitat.