ENTREVISTA | 01/06/2012  AlimenCat/DAAM

Mireia Medina  "INTER2000 permet als laboratoris disposar d'un mitjà per garantir la competència tècnica i la fiabilitat dels seus resultats"

El Laboratori Agroalimentari del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) organitza el Programa INTER2000 com a eina de suport al foment de la qualitat dels laboratoris del sector. El programa inclou un circuit d'assaig d'aptitud de química i un de microbiologia, l'organització de seminaris tècnics de formació adreçats als professionals i l'elaboració de mostres de referència. Per conèixer més detalls, Ruralcat ha entrevistat a Mireia Medina i Sala, cap del Laboratori Agroalimentari.

Mireia Medina

Mireia Medina i Sala és cap del Laboratori Agroalimentari.

Què és un circuit d’assaig d’aptitud o exercici intercomparació i per a què serveix? Quina és la història del Programa INTER2000? Quins són els seus objectius? Quins exercicis s’organitzen? Quins laboratoris hi participen i com? Com és el sistema de participació i quins mitjans s'utilitzen?  Mireia Medina i Sala respon a continuació aquestes preguntes perquè podem conèixer millor aquest programa.

 
Què és un exercici d’intercomparació i per a què serveix?
Un exercici d’intercomparació és una eina indispensable per als laboratoris per assegurar la qualitat dels seus resultats i demostrar la seva competència tècnica. La participació en aquests exercicis permet als laboratoris obtenir informació per avaluar els seus procediments d’anàlisi, controlar la bondat dels seus mètodes i/o equips d’anàlisi, així com la qualificació del seu personal.  
Un exercici d’intercomparació consisteix en l’avaluació per diversos laboratoris d’una mateixa mostra, mitjançant l’assaig i d’acord a unes condicions predeterminades. Així, les mostres, per tal de ser comparables abans de ser distribuïdes entre tots els participants, es sotmeten a estudis d’estabilitat i homogeneïtat. L’organitzador de l’exercici, en aquest cas el Programa INTER2000, rep tots els resultats analítics, en fa un tractament estadístic i posa a disposició dels participants l’informe comparatiu dels resultats. Amb aquest document els laboratoris avaluen la qualitat del seu treball i poden identificar possibles desviacions o treballs no conformes i, si és necessari, emprendre accions correctores per millorar.
 
Quina és la història del Programa INTER2000?
El Laboratori Agroalimentari organitza i coordina programes d’intercomparació de mostres entre laboratoris adreçats als laboratoris del sector agroalimentari des de l’any 1986. 
Els primers exercicis d’intercomparació amb el nom de Programa INTER2000 es van organitzar l’any 1997 en el marc de les activitats del Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya. A partir de l’any 2006, s’ha diferenciat el circuit INTER2000 Q, amb assaigs físicoquímics, i el circuit INTER2000 M, amb anàlisis microbiològiques. 
Els exercicis d’intercomparació del Programa INTER2000 s’organitzen independentment de l’activitat analítica del propi Laboratori Agroalimentari, per tal de garantir els requisits de confidencialitat de la informació. 
Així doncs, el Laboratori Agroalimentari és proveïdor de dues tipologies de serveis: el servei d’anàlisis i  el servei d’exercicis d’intercomparació.
 
Quins són els seus objectius i quin ús en fan els laboratoris?
La participació en circuits d’assaigs d’aptitud com el Programa INTER2000 permet als laboratoris disposar d’un mitjà per garantir la competència tècnica i la fiabilitat dels resultats que obtenen, ja que els permet obtenir dades de control de qualitat dels mètodes d’anàlisi que apliquen, traçables externament, tractats estadísticament i avaluats en el marc d’un sistema que compleix amb les especificacions requerides dins l’entorn de les normes de qualitat.  
La participació en exercicis d’intercomparació és un requisit normatiu per als laboratoris que acrediten la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisits generals relatius a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge". 
A més, la participació en exercicis d’intercomparació permet als laboratoris donar confiança als seus usuaris així com a les autoritats reguladores i a les entitats d’acreditació.
Per aquests motius, el Programa INTER2000 és una eina de suport per al foment de la qualitat en el sector agroalimentari.
 
A qui va adreçat?
Als laboratoris del sector agroalimentari, tant públics com privats, ja siguin laboratoris que realitzen anàlisis per tercers com laboratoris interns de control de qualitat d’indústries agroalimentàries, tant a nivell nacional com internacional. 
Tenim una participació anual de més de 400 laboratoris, dels quals el 38 per cent són de Catalunya i el 53 per cent de la resta de l’Estat espanyol. La presència internacional, d'uns 20 països, representa el 8 per cent. 
També cal destacar que el circuit d’assaig INTER2000 s’inclou en la base de dades www.eptis.bam.de que recull la oferta conjunta de més de 300 proveïdors d’assaigs d’aptitud a nivell mundial.
 
 

"www.inter2000.cat permet la gestió integrada de tots els processos necessaris, com són la realització de les inscripcions, la tramesa de resultats, l’obtenció de l'informe final i el certificat de participació"

 
 
 
Quins exercicis s’organitzen?
El Programa INTER2000 disposa d’un programa anual, que es desenvolupa de gener a desembre, i que consta del circuit INTER2000Q amb 22 exercicis d’assaigs físicoquímics en mostres tant d’aigües de consum com residuals; aliments varis com formatges, vins, mostos, galetes, productes de la pesca, olis (d’oliva verge, de llavor i de fregidora), productes carnis (cuits, curats i patés); sòls de conreu i materials vegetals. El circuit INTER2000M consta de vuit exercicis d’assaigs microbiològics que es programen en mostres de salses, aigües, carns, ous, llets, plats preparats, etc. Cada exercici és independent dels altres. Les determinacions que es realitzen a cadascun són les habituals que s’analitzen a cada tipologia de mostra, i en molts dels casos estan regulades per normativa.  
El Programa INTER2000 disposa de grups assessors, compostos per tècnics especialistes de laboratoris reconeguts, amb els quals es fan reunions anuals on es revisen els exercicis realitzats en el programa anterior i fan propostes d’exercicis i/o determinacions que poden ser d’interès pel sector en els programes següents. També aporten el seu coneixement i experiència tècnica per resoldre totes aquelles qüestions que poden sorgir al llarg del disseny i desenvolupament dels exercicis.  
Així doncs, la programació anual dels circuits INTER2000Q i INTER2000M es decideix a partir dels acords dels respectius grups assessors, de les peticions que fan els laboratoris adherents al circuit INTER2000 a través de l’Enquesta de Satisfacció que reben anualment, i de la pròpia experiència de l’organització del programa.
 
 
El circuit segueix alguna normativa de qualitat?
Tots els assaigs d’aptitud s’organitzen en el marc de la norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010  “Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para los ensayos de aptitud”, la guia ILAC-G13:2007  “Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes”, la norma ISO13528:2005 “Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons”  i el protocol internacional publicat per IUPAC l’any 2006 “The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories”. 
El Laboratori Agroalimentari està treballant en la implantació del sistema de qualitat que permetrà acreditar el circuit d’assaig d’aptitud.
 
Com s’accedeix al programa? 
Es disposa d’una plataforma www.inter2000.cat que permet la gestió integrada de tots els processos necessaris, com són la realització de les inscripcions, la tramesa de resultats, l’obtenció de l'informe final i el certificat de participació. 
 
Quin és el sistema de participació?
Una vegada publicat el Programa Anual on s’estableixen els exercicis i les dates de la tramesa de les mostres, els laboratoris fan les inscripcions als assaigs d’aptitud que consideren adients a través de la plataforma www.inter2000.cat. 
L'organització s'encarrega de preparar les mostres que seran distribuïdes, garantint la seva homogeneïtat i estabilitat. Aquestes mostres generalment són similars als materials que s'analitzen en els laboratoris agroalimentaris de forma rutinària i, per tant, s'intenta simular l'anàlisi d'una mostra real. 
Les mostres es distribueixen d’acord amb el calendari previst i es notifica als laboratoris participants per correu electrònic la data en que rebran les mostres.
Els laboratoris participants analitzen les mostres, podent realitzar una part o la totalitat   de les anàlisis proposades, i informen dels resultats obtinguts i del mètode analític aplicat a través de la plataforma www.inter2000.cat. Els laboratoris han de complir amb la data límit per a la recepció dels resultats analítics establerta en el mateix Programa Anual.
L'organització del Programa INTER2000 realitza el tractament estadístic dels resultats i elabora un Informe Final per a cadascun dels exercicis. En el termini màxim de 30 dies l’organització informa als laboratoris participants, a través del correu electrònic, de la disponibilitat dels informes finals en el lloc web www.inter2000.cat. 
Tots els participants en un exercici s'identifiquen en l’Informe Final mitjançant un número aleatori que només coneix el propi laboratori.
 
Quin és el procés de preparació i organització de les mostres?
El fet que el Programa INTER2000 inclogui una gran diversitat d’exercicis fa que l’obtenció i preparació de les mostres requereixin procediments molt diversos, que es poden englobar en tres grans grups de mostres: les comercials, les preparades i les de microbiologia.
La mostra comercial és d'un producte comercial com el que pot trobar qualsevol consumidor final. En alguns casos aquesta mostra s’additiva o bé es fan mescles de varis productes comercials, amb l’objectiu d’aconseguir algun resultat diferent del que s’espera. La mostra preparada es formula mitjançant la concentració coneguda dels diferents patrons emprats. Finalment,  la mostra de microbiologia consta d’una matriu, que normalment és una mostra comercial que s’esterilitza, i d’unes lentícules o vials on es disposa la càrrega microbiana. 
Les mostres s’analitzen per garantir la seva homogeneïtat i també la seva estabilitat al llarg de l’exercici. També s’envasen i es mantenen en les condicions necessàries per garantir que conserven les seves propietats.
 
Mireia Medina és llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Disposa de la "Suficiència Investigadora" del programa de Doctorat en Nutrició, Tecnologia i Higiene dels Aliments. És diplomada en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses. L’any 1990 va començar a treballar al Laboratori Agroalimentari com a col•laboradora tècnica d’anàlisis i l’any 1992 va ocupar el lloc de cap de la secció d’anàlisis especials. Des de l’any 2003 i fins l’actualitat és la cap del Laboratori Agroalimentari.
 
 
 
 
 

 

Informació relacionada