SECTOR PESQUER | 11/06/2012  RuralCat/DAAM

Un nou Decret regula les activitats complementàries a la pesca marítima i a l'aqüicultura

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha elaborat un projecte de Decret sobre la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals de Catalunya. D'aquesta manera el Govern vol impulsar la millora i la diversificació econòmica del sector pesquer català i la revalorització dels seus productes i oficis.

 Catalunya ha estat un país que tradicionalment ha viscut de cara al mar i el sector pesquer ha mostrat sempre un component d’iniciativa i evolució que ha marcat el seu desenvolupament, i ha estat considerat pel Govern de Catalunya com un sector estratègic, tant pel seu pes econòmic com per la seva dimensió social. Des de fa un anys el sector de la pesca, l’aqüicultura i el marisqueig demanda la possibilitat de complementar les seves rendes mitjançant l’oferta d’activitats de caràcter turístic, educatiu i cultural. A més, la nostra societat demanda activitats relacionades amb el mar i les tradicions relacionades amb aquest entorn.

D’aquí que l’exercici de la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals que regula aquest Decret ha de permetre a aquest sector assolir una diversificació i millora econòmica, la promoció dels seus productes i, alhora, l’apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o la social; alhora que també ha de servir per revaloritzar els seus productes i els diferents oficis relacionats i promoure la recuperació de la cultura, les tradicions i el patrimoni vinculat a les activitats i als oficis relacionats amb aquestes professions.

Així, el nou Decret té per objecte regular les activitats complementàries del sector pesquer, entenent com a tals totes les activitats vinculades totalment o parcialment amb la pesca marítima i l’aqüicultura que permetin millorar o complementar les rendes de les persones que integren el sector pesquer, amb la finalitat d’assolir la diversificació econòmica del sector i la promoció dels seus productes. 
 
Aquestes activitats complementàries han d’estar relacionades amb un o més dels següents objectius:
  • Difondre el patrimoni, les tradicions, els oficis, la gastronomia i la cultura vinculades a l’activitat de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura i l’entorn del sector.
  • Promoure i revaloritzar els productes de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura, inclosa la compra i la degustació de peix i marisc maridats amb d’altres productes de proximitat.
  • Divulgar les tècniques pesqueres, els arts i ormejos de pesca i l’evolució social, econòmica i tecnològica del sector.
  • Facilitar l’adquisició de marxandatge, material educatiu i objectes de record vinculats a l’activitat de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura.
  • Realitzar immersions amb snorkel en instal•lacions de cultius marins per a visionar l’entorn.
  • Qualsevol altra que permeti, la dinamització econòmica i la promoció del sector de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura i els seus productes.
 
Val a dir que les activitats regulades en aquest Decret poden ser desenvolupades en aigües marítimes o continentals, a bord de vaixells o en instal•lacions d’aqüicultura, o en terra ferma, segons el tipus d’activitat, d’acord amb el que estableix el seu articulat; i que les persones i els centres que les realitzen han d’exhibir en lloc visible, bé al vaixell o bé en les instal•lacions o dependències on es duen a terme les activitats, el logo autoadhesiu identificatiu pesca-turisme o turisme pesquer i aqüícola que és facilitat pel DAAM.
 
D’altra banda, també es crea el fitxer de dades de caràcter personal de les persones i dels centres que realitzen activitats de pesca-turisme i turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals de Catalunya.