SECTOR LLETER | 14/06/2012  RuralCat/DAAM

L'Observatori de la Llet de Catalunya presenta l'informe anual 2011

Un any més l'Observatori de la Llet de Catalunya edita el seu informe anyal. El document posa de relleu la delicada situació que viu el sector, marcada per un descens constant dels preus. El 2011, amb Pagament Únic, el 40,82 per cent de les explotacions obtenen benefici positiu; i, sense el Pagament Únic, el 83,67% de les explotacions haurien obtingut un benefici negatiu.

 Actualment, a Catalunya, de les 799 explotacions amb quota 744 han produït llet. La seva estructura mitjana és de 53,40 hectàrees de superfície agrària útil (SAU) dedicades a la producció de llet, 129 vaques presents, 3 unitats de treball agrari (UTA) i 4.099 euros de capital invertit per vaca present. L’activitat es caracteritza, entre altres aspectes, per una dedicació laboral alta i la necessitat d’una important inversió en capital. La dedicació laboral mitjana d’una unitat de treball familiar és de 2.825 hores anuals.

Al llarg de 2011, les característiques de la producció han estat les següents: 8.762 litres per vaca present amb una qualitat nutritiva de 3.67 per cent de taxa de greix i 3.24 per cent de taxa de proteïna, i una qualitat higiènica de 246 de recompte cel·lular (x1000/ml llet) i de 21 bacteris (x1000/ml llet).

Els ingressos totals de 2011 han estat de 41,16 ct. €/l, dels quals els ingressos per la venda de llet en representen el 80 per cent (33,08 ct. €/l) i són un 5,2 per cent superiors als de l’exercici 2010. Les despeses variables o directes ascendeixen a 24,22 ct. €/l, de les quals els productes comprats per l’alimentació (15,38 ct. €/l) en representen el 63,52 per cent. Les despeses variables han augmentat un 8,85 per cent respecte de 2010. Quant a l’alimentació, amb un quilogram de concentrats s’han produït 2,22 litres de llet, millorant l’eficiència de l’exercici anterior (2,14 litres de llet).

Les depeses fixes o d’estructura sumen 11,35 ct. €/l, igual que les del 2010. Novament les amortitzacions tècniques, els sous i seguretat social familiar, i les despeses relacionades amb les contribucions, assegurances i conservació són les més importants, en aquest ordre. Els costos d’oportunitat ascendeixen a 10,60 ct. €/l superiors als de 2010 (9,85 ct. €/l), dels quals la mà d’obra familiar en representa el 83 per cent. Els costos d’oportunitat són inversament proporcionals al volum de llet produït i graven especialment a les explotacions més petites, i per tant, amb menys estructura. El cost total de mà d’obra d’una explotació lletera ha estat durant el 2011 de 11,70 ct. €/l, similar al de 2010 (11,06 ct. €/l).

 Amb els ingressos i despeses pròpies de l'any s'obtenen els següents resultats mitjans: marge brut de 16.94 ct €/l, marge net de 5.59 ct €/l i benefici de 5.01 ct €/l, inferior al de 2010 (-3.50 ct €/l) i el més negatiu des de 2006. Amb Pagament Únic el 40,82 per cent de les explotacions obtenen benefici positiu, i sense el Pagament Únic el 83,67 per cent de les explotacions haurien obtingut benefici negatiu. 

La mostra de l’Observatori de la llet ha comptat amb la participació de 49 explotacions repartides per diferents comarques segons el nombre d’explotacions i el pes de la quota lletera que tenen les mateixes.