PRODUCTES CATALANS | 13/08/2012  RuralCat/DAAM

El Govern presenta el Decret que regularà la venda de proximitat

El projecte de Decret que regularà la venda de proximitat dels productes agroalimentaris, que està previst que s'aprovi abans de finals d'any, ha estat elaborat pel DAAM i altres conselleries de la Generalitat amb l'objectiu de potenciar aquest tipus de venda a Catalunya, i recull les aportacions presentades pel sector, els més interessats en què es fes un decret d'aquestes característiques. Els productors es podran donar d'alta als sistema a través de la DUN i, atès que la del 2012 ja ha finalitzat, el Departament obrirà un règim transitori creant un registre provisional per tal d'agilitzar l'adscripció dels productors.

Imatge d'un dels logotips. Font: DAAM

 En el decurs de la presentació també s’ha fet pública la imatge del logotip amb què s’identificarà i acreditarà els productes i els productors/transformadors agraris que venen directament.  Aquesta  imatge gràfica consistirà en una fletxa que envolta una tipografia amb la inscripció “Venda de proximitat” i el subtítol “circuit curt” o “directa” en funció de la imatge que s’hagi d’utilitzar per a cada cas. Aquesta fletxa simbolitza el recorregut de la venda i s’acaba amb quatre ratlles que representen el territori protagonista d’aquesta venda de proximitat, Catalunya.

Aquells que compleixin els requisits, un cop adherits  al sistema de venda de proximitat podran descàrregar-se el logotip identificatiu del lloc web de la Generalitat (www.gencat.cat/piv). Després d’aquest tràmit, es pot realitzar immediatament l’activitat.

 

Promocionar els circuits comercials curts

 Segons el DAAM, la venda de proximitat pot significar un pas endavant en la comercialització dels productes agroalimentaris, ja que ofereix garanties de seguretat, qualitat i frescor dels aliments, en un moment en què ha augmentat la demanda d’aquest tipus de productes que han estat produüits, elaborats i venuts pels propis productors.
 
El DAAM  està portant a terme una política alimentària que, entre altres coses, promociona els circuits comercials curts, fomentant el consum dels productes de proximitat, a causa dels grans beneficis que proporcionen a productors i consumidors: s’augmenta el valor afegit del producte per als productors; es produeix un efecte positiu sobre el medi ambient; s’afavoreix la confiança del consumidor; es potencia el consum de productes frescos, amb més valor nutricional i organolèptic, i per tant de més qualitat; i es dinamitza la producció agrària catalana.
 
Tenint en compte aquests beneficis, el DAAM ha donat suport a diverses iniciatives firals i comercials, com un saló especialitzat a la Fira de Lleida i a la Fira de Mollerussa i el Mercat de Mercats a Barcelona, responent a l’interès creixent entre els consumidors per aquest tipus de productes, d’alta qualitat, amb venda directa dels productors o bé mitjançant un circuit comercial curt. El Departament afavoreix els certàmens adreçats al consumidor final, on es poden exposar i vendre productes alimentaris de qualitat i de proximitat.
 
El DAAM considera que el consumidor cada dia més valora rebre de forma directa i sense tants intermediaris un producte més pròxim, fresc i de temporada. Es tracta d’un segment  del mercat que cal potenciar i per aquest motiu des del Departament d’Agricultura, juntament amb altres Departaments, s’està elaborant l’esmentat Decret.
 
Segons el DAAM, tot i que la venda directa i els circuits curts no poden ser la forma de comercialització de tota la producció agroalimentària catalana, amb la venda de proximitat sí que es pot millorar la rendibilitat dels petits productors, alhora que es facilita el coneixement dels productes i productors per part del consumidor i s’ajuda a la viabilitat econòmica del camp català i, conseqüentment, al desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals.
 
Des del punt de vista dels consumidors, aquests cada cop estan més interessades en conèixer l’origen, els sistemes de producció dels aliments i la seva sostenibilitat. La identificació de les empreses que es dediquen a la venda de proximitat de productes agroalimentaris de producció o producció i elaboració pròpia dóna resposta a aquesta demanda.
 

El marc normatiu

L’aprovació d’aquest Decret comportarà un desenvolupament de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’Orientació agrària, que assenyala com a línies d’actuació de les polítiques agràries la priorització d’iniciatives de foment de la transformació agroindustrial que comporti més participació de les persones productores en els valors afegits dels productes, i el foment de la millora de les condicions en què es fa la transformació i la comercialització de la producció agroalimentària.
 
La regulació d’aquesta modalitat de venda, complementarà properament el marc normatiu vigent en matèria de modernització de les explotacions agràries, que considera com a activitat agrària la venda directa de la producció pròpia de l’agricultor, ja sigui a la seva explotació, en mercats municipals i en llocs que no siguin establiments comercials permanents.
 
En el mateix sentit, el Parlament de Catalunya en la sessió plenària del dia 14 d’abril de 2010 va adoptar la Resolució 671/VIII sobre el món agrari, que en el seu apartat V relatiu a l’alimentació, l’agroindústria i els mercats insta al Govern, entre altres coses, a persistir en la promoció i la diferenciació dels productes agroalimentaris catalans amb distintius d’origen i qualitat; i a intensificar les campanyes d’informació als consumidors per afavorir el comerç de proximitat i el de productes amb distintiu de qualitat.