FERTILITZACIÓ | 01/10/2018  Ruralcat

L’Oficina de fertilització publica els resultats de cinc camps experimentals

En total s’han publicat els resultats del camp d’assaig de sembra en sec a Amposta i arròs a l’Illa del Riu (Sant Jaume d’Enveja) de la campanya de 2017 i els de blat a Bergús (Bages) i Conill (Anoia) i d’ordi a Agramunt (Urgell) de la campanya 2017-18 així com la Guia d’equips i maquinària per a aplicacions eficients de dejeccions ramaderes.

Portada dels Resultats del camp d’assaig Illa de Riu (St. Jaume d’Enveja)

Portada dels Resultats del camp d’assaig Illa de Riu (St. Jaume d’Enveja)

Dins el Pla per a la millora de la fertilització agrària al Baix Ebre i Montsià l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes ha publicat els resultats del camp d’assaig de sembra en sec a Amposta per a la campanya de 2017 amb la varietat d’arròs Gleva. Entre les conclusions de l’informe es destaca que l’estratègia de fertilització que ha presentat un rendiment en gra més elevat ha estat la mineral amb 6787 kg/ha, sense diferenciar-se de les estratègies de fertilització orgànica de gallinassa amb 5856 kg/ha i de purí amb 5754 kg/ha. Tot i no existir diferències entre l’estratègia mineral i les dues estratègies de fertilització orgànica (purí i gallinassa), és important remarcar que les produccions obtingudes per l’estratègia mineral han presentat un increment de gairebé 1000 kg/ha respecte les de fertilitzants orgànics.

A la zona del Baix Ebre i Montsià també s’han obtingut els resultats del camp d’assaig a l’Illa de Riu (St. Jaume d’Enveja) del 2017 amb la varietat d’arròs Argila. El rendiment més alt s’ha obtingut amb la dosi baixa de gallinassa. Com a conclusions, es destaca que les estratègies de fertilització amb dosis més altes de gallinassa, on s’apliquen elevades dosis de nitrogen, no han obtingut millors resultats, tot just el contrari, i pel que fa a les dos estratègies minerals, els rendiments obtinguts són pràcticament iguals. 

L’Informe de resultats del camp d’assaig d’Agramunt (Urgell) pel cultiu d’ordi del Pla per a la millora de la fertilització agrària a les Terres de Ponent ha tingut com a objectiu buscar l’estratègia de fertilització òptima, en forma d’adob mineral i orgànic, per aconseguir la màxima rendibilitat del cereal d’hivern, així com avaluar els seus principals efectes ambientals. L’informe senyala que els rendiments obtinguts han estat força similars entre les diferents estratègies de fertilització, tot i que l’estratègia que va donar la major producció va ser l’aplicació de purí porcí a presembra.

En el marc del Pla per a la millora de la fertilització agrària a la Catalunya central, també s’han publicat els resultats del camp d’assaig de Conill (Anoia) de la campanya 2017-18 de blat. Aquest any, com a novetat, s’ha introduït la fracció líquida i sòlida dels purins en la fertilització dels cultius extensius, la qual cosa proporcionarà informació a tots els agricultors i ramaders que utilitzin aquests subproductes com a fertilitzant dels seus cultius. Aquesta campanya ha estat la més productiva de tots els anys del camp d’assaig. Les pluges i les temperatures suaus que es van donar durant la primavera van permetre obtenir rendiments pròxims als 10.000 kg gra ha-1, pel que els resultats d’aquest any han permès observar els efectes de les estratègies d’adobatge en condicions d’una alta rendibilitat excepcional.

Els resultats del camp d’assaig de blat a Bergús (Bages) durant la campanya 2017-18, destaquen que, tot i haver estat una campanya molt productiva en algunes àrees, no ho va ser per la zona on es troba el camp d’assaig, on el rendiment mitjà va ser d’uns 5.000 kg gra ha-1. L’informe apunta que, una vegada més, es va comprovar que les dosis altes de N no augmenten el rendiment, inclús en una campanya plujosa com aquesta, sinó que, fins i tot, en ocasions poden agreujar els problemes sanitaris i perjudicar la producció.

Per últim, l’Oficina, en col·laboració amb la Fundació Mas Badia, ha publicat la “Guia d’equips i maquinària per a aplicacions eficients de dejeccions ramaderes” per tal de donar a conèixer el contingut en nutrients de les dejeccions ramaderes amb l'objectiu de dosificar adequadament la quantitat a aplicar en cada parcel.la. En aquesta guia es presenten els diferents equips i maquinària que permeten avançar en una aplicació més eficient de les dejeccions líquides, com conductrímetres, mànegues o tubs penjants i injectors o enterradors, i com cal regular l’equip de treball.