PESCA | 14/11/2018  Ruralcat

Es posa en marxa el Comitè de Cogestió del cranc blau a les Terres de l'Ebre

Es tracta d’una iniciativa de l’Administració que ha nascut a instàncies del sector pesquer del territori a fi de generar el màxim benefici en l’aprofitament d’aquesta espècie i alhora tractar de contenir-ne l’expansió.

El cranc blau és una espècie amb un gran potencial comercial

El cranc blau és una espècie amb un gran potencial comercial

El Comitè de Cogestió del Cranc Blau a les Terres de l’Ebre, que es va constituir ahir a la Confraria de Pescadors de la Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, és una iniciativa que ha nascut a instàncies de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a proposta del sector pesquer, a fi de generar el màxim benefici en l’aprofitament d’aquesta espècie i alhora tractar de contenir-ne l’expansió, especialment rellevant en els darrers dos anys.

El Comitè de Cogestió del Cranc Blau a les Terres de l’Ebre tindrà com a primer objectiu l’elaboració del Pla de gestió del cranc blau a les Terres de l’Ebre, que inclourà les mesures tècniques de regulació de l’activitat extractiva del cranc blau. Alhora, aquest pla integrarà un programa socioeconòmic adreçat fonamentalment a incrementar el valor afegit del producte i, conseqüentment, a millorar-ne la comercialització.

Amb la creació d'aquest comitè es vol fomentar l’explotació professional intensiva d’aquesta espècie i crear les eines necessàries per garantir-ne la comercialització a través dels circuits oficials de les llotges pesqueres. Aquesta comercialització ha de dur associada una valorització del producte i garantir la seva traçabilitat fins al consumidor final. Aquestes accions però, no haurien d’excloure actuacions puntuals de control en punts concrets que assegurin el manteniment de la densitat de les poblacions de cranc blau en nivells assumibles per als ecosistemes deltaics.

Es tracta del segon comitè d’aquestes característiques que es crea des de la publicació el juny del Decret de governança de la pesca. El primer va ser el Comitè de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i Roses, constituït el setembre passat.

El Comitè està constituït per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, conjuntament amb el sector pesquer dedicat a la captura de l’espècie, i per les federacions de pescadors, el sector científic i les organitzacions mediambientals. En aquest pla de gestió es proposa incorporar un sisè àmbit, en aquest cas el Parc Natural de les Terres de l’Ebre.

Aquest pla de gestió segueix les directrius marcades per la Política Pesquera Comuna i es basa en un model de cogestió adaptativa. Aquestes experiències han de servir de referent per a l’aplicació a nous plans de gestió destinats a altres modalitats i/o espècies pesqueres, amb l’objectiu d’assolir una pesca sostenible a través de la cooperació entre els sectors implicats.

La constitució del Comitè de Cogestió del Cranc Blau del Delta s’emmarca dins de l’Estratègia Marítima de Catalunya, concretament dins de dos dels seus àmbits: el d’Ecosistemes Marins resilents i plenament funcionals, per aconseguir un sector pesquer competitiu compromès amb una gestió integral i a llarg termini de sostenibilitat mediambiental, social i econòmica, i el de la Governança, un mecanisme participatiu i innovador fonamentat en conceptes com ara la cogestió i la gestió ecosistèmica, adaptativa i precautòria, la qual implica la participació i implicació de l’Administració, el sector i el món científic i l’associatiu.

Situació actual del cranc blau a Catalunya i al delta de l’Ebre

A banda del delta de l’Ebre, en aquests moments s’ha detectat també presència de cranc blau a les desembocadures dels rius de la costa central de Catalunya com ara el Foix i el Llobregat i també a la zona de Girona, als rius Ter i el Fluvià, on s’estan donant llicències específiques.

En aquest sentit, cal destacar que els pescadors professionals de qualsevol modalitat poden capturar cranc blau amb els arts que tenen autoritzats, i l’Administració ha concedit al voltant d’un centenar de llicències professionals específiques (tant a embarcacions com a mariscadors a peu) adreçades a la captura de cranc blau a les Terres de l’Ebre per gestionar la pesca d’aquest crustaci tant en aigües marítimes com en aigües continentals (un exemple n’és la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita, que estan autoritzats a pescar aquesta espècie a l’interior de les llacunes de l’Encanyissada, la Tancada, el Canal Vell i les Olles i als canals proveïdors que disposen de pantena). Pròximament, també s’autoritzaran més llicències professionals específiques al litoral gironí.

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, d’acord amb la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, ha dirigit el control de les poblacions de cranc blau exclusivament cap a l’activitat pesquera professional intensiva perquè garanteixi el manteniment d’aquestes poblacions en nivells assumibles per als ecosistemes locals.

Des del primer registre sobre la presència del cranc blau al delta de l’Ebre l’any 2012, aquesta espècie ha mostrat en els darrers dos anys una clara expansió pel delta, i de manera menys rellevant, per altres sistemes deltaics del litoral català.

Es tracta d’una espècie al·lòctona, procedent de la costa atlàntica d’Amèrica, que es caracteritza per tenir una gran capacitat de dispersió i d’adaptació a un ampli rang de salinitats i  temperatures.

El cranc blau (Callinectes sapidus) és una espècie inclosa en el llistat d’espècies pesqueres admeses a Espanya (Resolució de 26 de gener de 2018 de la Secretaria General de Pesca) i, per tant, pot ser pescat professionalment.

El cranc blau, tant en els països inclosos dins el seu rang de distribució natural com en altres països on s’ha establert recentment, és una espècie amb un gran potencial comercial. És per aquest motiu que s’estan estudiant diferents opcions amb l’objectiu de donar a aquesta espècie una sortida comercial que permeti una revalorització del producte.