PRODUCTES DE QUALITAT | 14/12/2012  RuralCat/DAAM

Nou reglament comunitari de qualitat dels productes agroalimentaris

El nou reglament, que entrarà en vigor el proper 3 de gener de 2013, modifica certs aspectes del sistema de DOP i IGP de productes no vínics, reforma profundament el sistema d'ETG, i estableix un nou règim per a desenvolupar mencions de qualitat facultatives.

Logotip de les Indicacions Geogràfiques Protegides

Logotip de les Indicacions Geogràfiques Protegides

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) ha publicat el Reglament (UE) Nº 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, que culmina el procés de revisió de la política de qualitat agroalimentària europea iniciat fa tres anys.

 
Aquest reglament, que entrarà en vigor el proper 3 de gener de 2013, reuneix en un únic document jurídic els diferents règims de qualitat europeus i, segons la institucions europees, pretén ser un marc més sòlid per a la protecció i la promoció de la qualitat dels productes agroalimentaris. El nou reglament revisa els règims existents (Denominacions d’Origen Protegides –DOP-, Indicacions Geogràfiques Protegides –IGP-, i Especialitat Tradicional Garantida –ETG-): modifica certs aspectes del sistema de DOP i IGP de productes agroalimentaris no vínics, reforma profundament el sistema d’ETG, i estableix un nou règim per a desenvolupar mencions de qualitat facultatives.
 
En relació a les DOP i IGP, els canvis més destacats són l’escurçament del temps de tramitació de les sol·licituds de registre; la descripció del paper de les agrupacions sol·licitants (per tant, dels productors i elaboradors) en relació amb la vigilància, promoció i comunicació; i es plasma la voluntat de reforçar el nivell de protecció de les indicacions registrades.
 
En relació amb les ETG, s’amplia el temps requerit per a demostrar el seu caràcter tradicional que passa de 25 a 30 anys; només existirà un tipus atès que desapareix les ETG sense reserva de nom; i, per últim, es redueix el temps de tramitació en la mateixa línia que el procediment de les DOP-IGP.
 
Així mateix, es crea un nou règim pel qual es podrà reservar termes de qualitat relatius a característiques que donin valor afegit als productes. De moment aquest nou reglament contempla una única menció, la de “producte de muntanya”. Així mateix, aquest reglament estableix que la Comissió Europea (CE) haurà d’avaluar la conveniència de regular “l’agricultura local i la venda directa”.
 
En resum, aquest nou marc legislatiu reafirma els esquemes actuals i pretén simplificar i clarificar aspectes de procediment i protecció. Des del Departament, s’espera que compleixi els seus objectius i que les normes que el desenvolupin acabin de fixar els nous paràmetres.