PROJECTES EUROPEUS | 11/12/2018  Ruralcat

El CTFC lidera el projecte europeu BIO4ECO per fomentar l’ús de la biomassa forestal i agrícola com a energia renovable

El projecte “Polítiques regionals de bioenergia sostenibles: un canvi de joc” està finançat amb els fons europeus FEDER i té com a objectiu local establir una estratègia regional per al desenvolupament energètic de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya.

El projecte té per objectiu multiplicar per 2,5 el consum actual d'energia basada en la biomassa

El projecte té per objectiu multiplicar per 2,5 el consum actual d'energia basada en la biomassa

Amb l'objectiu de dirigir la transició cap a una economia de baix consum de carboni, alguns països i regions d'Europa estan desenvolupant polítiques energètiques i d'usos del sòl de manera independent per part de les diferents administracions. Però per tal de millorar el sector energètic en equilibri amb els recursos naturals, el repte és treballar de forma coordinada per superar aquestes visions i polítiques diversificades.

El projecte europeu BIO4ECO, iniciat l’abril de 2016 i que es preveu completar l’any 2020, té com a objectius millorar els processos de política regionals i nacionals i implementar polítiques per abordar la transició cap a una economia de baix carboni, en relació amb l'ús d'energia renovable, l'eficiència energètica de l'edificació i la biomassa forestal i agrícola.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) lidera aquest projecte que compta amb 9 socis més de 8 països europeus diferents (Espanya, Eslovènia, Letònia, Finlàndia, Itàlia, Romania, Bulgària i França).

Els principals resultats esperats són augmentar l’ús de les energies renovables en el conjunt de l'energia, que es tingui en compte la bioenergia i la bioeconomia en tota la planificació i la presa de decisions polítiques i establir les bases per a futures estratègies i programes integrats per part de la bioeconomia regional.

El CTFC, conjuntament amb la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Paisatge del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, treballa amb la Prioritat d'inversió 4.1 “augmentar la producció i distribució d'energies renovables” a partir de l'Objectiu 4 del PO FEDER de Catalunya (transició cap a una economia baixa en carboni). 

Aquest treball té com a objectiu reduir la dependència dels combustibles fòssils i augmentar els usos tèrmics de la biomassa, a través del desenvolupament i implementació de l'Estratègia Regional per al desenvolupament energètic de la biomassa forestal i agrícola (RSFAB).

Els seus principals reptes són garantir l'adequat equilibri ecològic i de mercat entre els usos de les matèries primeres de biomassa, prioritzar les inversions públiques d'acord amb l'eficiència i el creixement econòmic, garantir una producció i gestió sostenibles de recursos energètics, establir un marc general per a una futura estratègia regional de baix carboni i impulsar la recerca i la innovació en aquest camp.

Aquest projecte és una peça essencial d'una futura estratègia regional de bioeconomia que permeti posar solució a la manca de reserves de combustible fòssil gràcies a l’enorme potencial  que ofereix l'excés de biomassa primària agrícola i forestal de Catalunya. Amb aquesta finalitat, el projecte estableix l’ambiciós objectiu de multiplicar per 2,5 el consum actual d'energia basada en la biomassa. Aquest objectiu involucra també diverses àrees polítiques: eficiència energètica, urbanisme, gestió i regulació de residus, producció agrícola i forestal, política industrial, biodiversitat, disponibilitat d'aigua, contaminació de l'aire, etc.

La Prioritat 4.1 requereix, tanmateix,  la capacitat de promoure inversions del sector privat, així com incentivar una major coordinació amb altres instruments de política regional de diferents àmbits polítics.

La transferència de coneixement entre els diferents socials és una altra de les peces fonamentals del projecte. En aquest sentit, BIO4ECO organitzarà processos d'aprenentatge interregional i local mitjançant tallers temàtics, visites d'estudi i reunions de grups de treball locals per tal d’aconseguir una major integració entre les lliçons apreses. Entre les temàtiques que s’abordaran hi figura el paper dels boscos dins els programes de baix carboni, solucions per a estratègies de bioenergia i com augmentar-ne la seva acceptació social, entre d’altres. Cada soci ha basat el seu pla d'acció en els seus reptes esperats i integrarà les lliçons apreses en tot el projecte amb aquestes activitats d'intercanvi.

En el cas de les polítiques de bioenergia, hi ha un fort element multisectorial i els plans d'acció tindran en compte els àmbits polítics on els socis tenen competència jurídica directa i altres àrees on tenen competència jurídica compartida i hauran de coordinar-se amb altres departaments i administracions.