FRUITA DOLÇA | 24/03/2010  DAR

El 30 d'abril finalitza el termini pels ajuts per a la reconversió de fruita dolça

El termini de presentació de sol·licituds per a la reconversió de fruita dolça finalitza el 30 d'abril. L'objectiu d'aquest ajut és cobrir parcialment els costos derivats de la reconversió de les plantacions de pomera (amb excepció de les pomeres per a sidra), perera, presseguer, nectariner, cirerer i prunera, així com les actuacions complementàries d'asprada i regadiu, d'acord amb els plans prèviament aprovats pel DAR.

presseguer

Poden fer la sol·licitud les persones físiques i jurídiques titulars d'explotacions fructícoles situades en l'àmbit territorial de Catalunya, que vulguin reconvertir plantacions de pomera, perera, presseguer, nectariner, cirerer i prunera, amb excepció de les pomeres per a sidra, i tinguin prèviament aprovat per part del DAR un pla de reconversió varietal amb actuacions per realitzar fins el 31 de març de 2011.

En primer lloc, per poder rebre els ajuts s'ha de ser titular d'una explotació fructícola situada a l'àmbit territorial de Catalunya, haver presentat la declaració única agrària corresponent on han de constar les parcel·les per les quals se sol·licita l'ajut. Tenir les superfícies per les quals se sol·licita l'ajut, degudament incloses en el pla corresponent. Ser titular d´una explotació agrària viable i tenir una capacitat professional adequada.
D'altra banda, també s'han de complir les normes mínimes en matèria de medi ambient i mantenir les noves plantacions cultivades de manera sostenible i en condicions d'obtenir un rendiment òptim de conreu, d'acord amb les condicions agroclimàtiques de la zona on es trobin ubicades, durant un període mínim de cinc anys a partir de la seva plantació.
Finalment, les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i socials amb la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya.