AJUTS RAMADERIA | 29/03/2010  DAR

El DAR convoca els ajuts per a compensar la mort de caps de bestiar d'oví i cabrum

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) convoca els ajuts per a compensar les explotacions ramaderes d'oví i cabrum en règim extensiu per la mort de caps de bestiar com a conseqüència de factors agroclimàtics adversos que han provocat un increment de les afeccions sanitàries al bestiar. El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 26 d'abril.

be cont

 

La finalitat de l'ajut és subvencionar als titulars d'explotacions extensives d'oví i cabrum les baixes dels animals reproductors, produïdes com a conseqüència de les afectacions provocades per problemes sanitaris derivats d'una alimentació inadequada, causada per les condicions agroclimàtiques adverses, acumulades en els dos darrers anys.
L'import dels ajuts no pot superar els 96 euros per cap de bestiar reproductor, o futur reproductor, mort o sacrificat en les condicions que estableix aquesta ordre, una vegada restat el nombre d'animals resultants d'aplicar el 10 per cent al cens d'animals de més de sis mesos de l'explotació de l'any anterior i, en tot cas, la intensitat bruta dels ajuts no podrà superar un 80 per cent, o un 90 per cent en les zones desfavorides, de les pèrdues d'ingressos procedents de la venda de productes, comparant els ingressos obtinguts l'any en què es va produir el fenomen agroclimàtic advers amb els ingressos mitjans dels tres anys precedents. El càlcul dels ingressos es realitza multiplicant les quantitats de productes produïdes anualment pel preu de venda mitjà de l'any corresponent.
Poden demanar l'ajut les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'una explotació ramadera extensiva d'oví i cabrum i compleixin els següents requisits: que les baixes de les reproductores i futures reproductores s'hagin produït en el període comprès entre l'1 d'octubre de 2008 i el 30 d'abril de 2009; que els animals no hagin mort o s'hagin sacrificat a causa d'una malaltia de declaració obligatòria; que s'hagi produït un mínim de baixes del 10 per cent del cens dels animals reproductors respecte de l'any anterior; que els problemes sanitaris derivats d'una alimentació inadequada imputables a les condicions agroclimàtiques adverses hagin provocat una destrucció de més del 30 per cent de la producció mitja anual del titular de l'explotació ramadera extensiva, durant el trienni precedent o d'una mitja triennal basada en els cinc anys anteriors que exclogui la xifra més elevada i la xifra més baixa; que l'explotació hagi complert els programes sanitaris oficials establerts per la normativa vigent i, finalment, que es porti a terme una gestió correcta dels cadàvers, conforme a la normativa vigent.
Els ajuts concedits es faran públics al web del DAR fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, al DOGC.