REG | 19/03/2019  Ruralcat

Comissions de desembassament de l’Agència Catalana de l’Aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'autoritat que exerceix les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques, i està adscrita al departament competent en matèria de medi ambient.

Font: Comissió de desembassament del Foix (ACA)

Font: Comissió de desembassament del Foix (ACA)

En l'àmbit de les conques internes de Catalunya, per a fer el seguiment, administrar i controlar els aprofitaments hidràulics i els aspectes quantitatius de les aigües i del domini públic hidràulic, els estatuts de l’ACA regulen l’organització de les comissions de desembassament. 
 
Així, en l’estructura de l’ACA, aquestes comissions de desembassament són una part dels òrgans que assumeixen funcions de participació en la gestió dels recursos hídrics de les conques internes. 
 
Què són les comissions de desembassament? 
 
En les comissions de desembassament es determinen les dotacions d’aigua per a satisfer les diverses necessitats d’abastament, reg i usos ambientals, i també s’aborden els temes particulars d’interès de cada àmbit. 
 
Així, hi ha establertes quatre comissions de desembassament corresponents als diferents trams regulats de les principals conques i sistemes del districte de conca fluvial de Catalunya: 
 
                       
 
-La comissió de desembassament de la Muga, a partir del tram regulat aigües avall de l’embassament de Darnius-Boadella. 
 
-La comissió de desembassament del Ter i del Llobregat, en els trams regulats dels rius Ter i Llobregat, entenent-se com a tals els situats aigües avall dels embassaments de Sau i de Susqueda al riu Ter, de La Baells al riu Llobregat, i de La Llosa del Cavall i Sant Ponç al riu Cardener. 
 
-La comissió de desembassament del Foix, aigües avall del pantà del Foix. 
 
-La comissió de desembassament del Riudecanyes, aigües avall del pantà de Riudecanyes. 
 
Qui participa? 
 
En les comissions de desembassament estan representats: 
 
• Cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria d’agricultura i ramaderia, de energia, d’indústria i de medi ambient, juntament amb entitats o associacions més representatives a Catalunya dels diferents usos de l’aigua: 
 
• Ens locals de l’àmbit territorial de la comissió designades una per cadascuna de les dues organitzacions d’ens locals. 
 
• Associacions de companyies privades de subministrament d’aigua. 
 
Representants dels usos d’aigua tant per a l’abastament de les poblacions com pel sector agrari (designats per cadascuna de les empreses o entitats amb drets d’aprofitament inscrits o en tràmit d’inscripció al Registre d’aigües superiors al valor establert per a cada comissió a la taula següent):
         
 
Associacions dels/de les consumidors/es i usuaris/usuàries dels usos domèstics. 
Representants d’entitats dels usos industrials de l’aigua per a la generació d’energia hidroelèctrica i elèctrica. 
Entitats de la resta d’usos industrials. 
Les dues organitzacions professionals agràries més representatives dels usos agraris i ramaders. 
Associacions d’usos recreatius de l’aigua que es practiquin a l’àmbit territorial. 
Entitats ambientals que tinguin com a objecte estatutari la protecció dels ecosistemes fluvials del corresponent àmbit territorial. 
Quatre persones al servei de l’Agència Catalana de l’Aigua designades per la seva direcció. 
A més de les persones vocals esmentades en l’apartat anterior, la Comissió de Desembassament del Ter i del Llobregat s’integra també per: 
-Una persona representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
-Una persona representant dels usos de l’aigua per a abastament domiciliari designada per l’entitat que presta el servei d’abastament d’aigua des de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat. 
 
Com funcionen? 
 
Al llarg d’un any hidrològic, es convoquen de manera ordinària dues comissions per conca o sistema. També, si les circumstàncies ho requereixen (per exemple en períodes de sequera o quan la situació hidrològica ha canviat significativament) es poden convocar comissions extraordinàries en la conca que sigui necessari.
 
En les comissions s’analitza la gestió dels recursos hídrics realitzada en la conca durant els sis mesos anteriors a la data de la comissió. Els semestres són d’octubre a març i d’abril a setembre, aquest últim coincideix amb la campanya de reg en les comunitats de regants. 
 
Seguidament s’informa de la situació relativa dels volums dels embassaments, amb una previsió de la seva evolució en els propers mesos, en funció de la pluviometria estimada i dels volums de referència necessaris. 
 
Finalment aquesta prognosi determinarà la posterior proposta per part de l’ACA de desembassament per al proper semestre i per a cada ús de l’aigua previst, abastament, regadiu i oci. Aquesta proposta es sotmet a l’aprovació per part dels vocals de la comissió i, en cas de ser aprovada, és la que regula la gestió dels recursos hídrics durant el semestre. 
 
On es pot obtenir informació?: 
 
A la web de l’ACA està accessible tota la informació relativa a les comissions. Tant els membres participants en aquests òrgans col·legiats, les presentacions portades a terme per l’ACA, així com també les actes aprovades: 
 
Autor: Joan Anglada Guajardo, Tècnic del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l’Agència Catalana de l’Aigua

Informació relacionada