TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 11/04/2019  Ruralcat

L’Associació de Dones del Món Rural presenta el ‘Decàleg per afrontar els reptes i les oportunitats de les dones al món rural’

L’Associació de Dones del Món Rural ha presentat el decàleg a Vic a la jornada “Intercanvi d'experiències i coneixements entre dones del sector agrari”, organitzada per l'Escola Agrària de l'Empordà i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. El document vol servir de guia a totes aquelles persones que vulguin construir un món rural més igualitari, just i conciliador.

Moment de la presentació del decàleg

Moment de la presentació del decàleg

L’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya ha presentat avui el ‘Decàleg per afrontar els reptes i les oportunitats de les dones al món rural’. El document vol servir de guia a totes aquelles persones que vulguin construir un món rural més igualitari, just i conciliador, així com conscienciar a la societat sobre els desafiaments que han d’encarar dia a dia les dones del sector primari i donar a conèixer les oportunitats que repercutiran en les generacions futures.  

Aquest document marc estableix les principals qüestions que han de guiar el futur del sector i han de millorar la situació de la dona al món rural. El ‘Decàleg’ està compost pels següents objectius: 

1. Sensibilitzar i fer pedagogia de la figura de la dona al sector primari. La consecució d’aquesta missió passa per la voluntat d’explicar la situació actual de la dona al sector primari i teixir una xarxa d’activisme i associacionisme. També és essencial apostar per la creació de campanyes pedagògiques i sensibilitzadores sobre la contribució de la dona al món rural en diversos àmbits socials. Finalment, es reclama una narrativa rural pròpia que permeti posicionar als agents del món rural com els veritables referents del sector. 

2. Promoure, exigir i defensar la igualtat d’oportunitats i de gènere. En el camp legislatiu, s’ha de defensar i exigir el compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015). Cal promoure la implementació de plans d’igualtat, arribar a la paritat total, aconseguir la igualtat, lluitar per erradicar la discriminació salarial per gènere i impulsar la participació equilibrada d’homes i dones, així com reivindicar l’ús d’un llenguatge no sexista. 

3. Documentar, estudiar i evidenciar la situació de la dona al món rural. La tangibilització de la presència i la situació de la dona al món rural permet valorar i avaluar el sector i les condicions a les quals estan sotmeses. Cal documentar, estudiar i evidenciar la figura femenina al sector primari, a través de la creació d’un observatori que valori dades i informacions com el volum de dones que formen part de les cooperatives, els consells rectors, les assemblees o les taules sectorials. 

4. Pressionar i influenciar els principals organismes de decisió. És necessari tenir contacte amb les comissions d’agricultura europea, espanyola i catalana per poder traslladar les propostes de millora pertinents del sector i tenir una interlocució vàlida. Des de l’Associació de Dones del Món Rural, es reivindica la incorporació de la perspectiva de gènere a la Política Agrícola Comú de la Unió Europea.

5. Comunicar la importància de la presència de les dones al sector primari. Revalorar la feina de les dones del món rural, els seus productes i la importància social, econòmica i medi ambiental que tenen, així com donar a conèixer el paper de la figura femenina en la cura del paisatge i d’ordenació del territori. 

6. Impulsar la formació de les dones del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer. El sector ha de fomentar la participació de les dones en la formació i l’accés a les activitats professionals que es realitzen dins l’àmbit del sector primari.

7. Retenir el talent femení i garantir el relleu generacional de les zones rurals. Incentivar l’interès i el compromís de les dones en les tasques del camp, la ramaderia, la pesca i el sector forestal i retenir el talent femení, garantint la independència econòmica de les dones i el desenvolupament dels seus projectes vitals.

8. Facilitar l’accés al finançament a les dones del món rural. Les dones i en general, el món rural, es veuen sotmeses a unes limitacions normatives, principalment urbanístiques, que frenen el creixement i la posada en marxa de nous projectes. S’ha de lluitar per facilitar els ajuts a l’emprenedoria i a mesures de discriminació positiva i obrir línies d’ajuda econòmica a la recerca.

9. Estimular l’associacionisme de les dones del món rural. Cal crear espais de relació i d’intercanvi entre les dones i aprofundir, fomentar i engrandir constantment aquesta xarxa i aquest flux d’emocions i coneixement.

10. Fomentar el sorgiment d’una nova etapa del sector primari a través de la renovació i la innovació. Hi ha una generació més jove de dones més formades i més innovadores, ja que la feina al sector primari s’ha professionalitzat. S’ha de potenciar l’empresariat al camp i el lideratge, crear vivers d’empreses rurals on s’impliquin grans empreses per aprofitar instal·lacions en desús, donar a conèixer les dones que estan desenvolupant projectes innovadors i incorporar la pagesia més emprenedora. 

El decàleg s’ha presentat a Vic durant la jornada “Intercanvi d'experiències i coneixements entre dones del sector agrari”, organitzada per l'Escola Agrària de l'Empordà i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que ha servit per intercanviar experiències entre dones de diferents comarques catalanes que estan al capdavant de les seves explotacions o que han estat innovadores a l’emprendre diferents negocis al medi rural. 

Notícies relacionades
La mar en femení

07/03/2019