AJUTS | 10/05/2013  DAAM

Ajuts per a la promoció dels productes vitícoles en tercers països

S'ha publicat la convocatòria de la mesura d'informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vitivinícoles per a la campanya 2013-2014. Termini de sol·licitud: del 10 al 15 de maig de 2013, ambdós inclosos

Ampolles de vi

La finalitat d'aquests ajuts és donar a conèixer les característiques i qualitats dels vins amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i a la consolidació o, en el seu cas, a l'obertura de nous mercats a tercers països. 

Els vins han d'estar inclosos en alguna de les categories següents:

  • Vins amb denominació d'origen protegida (DOP
  • Vins amb indicació geogràfica protegida (IGP
  • Vins en els quals s'indiqui la varietat de raïm per vinificar 
 
Aquests ajuts s'han convocat per ORDRE AAM/78/2013, de 7 de maig, per la qual es regula la mesura de promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent a la campanya 2013/2014. (DOGC núm. 6373 - 10/05/2013)
 
D’acord amb la nova versió validada de la Guia de la Comissió de suport als programes de promoció, de data 26 d’abril i autoritzada el 7 de maig,  són subvencionables per a aquesta campanya les despeses de personal  del beneficiari dedicat en exclusiva als programes de promoció i les despeses indirectes ocasionades al beneficiari pels programes.
 

A qui va dirigit?

  • A empreses vinícoles. 
  • A les organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals definides en el Capítol II del Títol II de  la part II del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 d'octubre. 
  • A organismes de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques vitivinícoles. 
  • A associacions d'exportadors i consorcis d'exportació. 
  • A entitats associatives sense finalitat de lucre participades per empreses vitivinícoles que tinguin entre els seus objectius la promoció exterior dels vins.