ALIMENTACIÓ | 14/05/2013  AlimenCat/ACSA

La CE reforça l'aplicació de les normes de salut i seguretat agroalimentàries

La Comissió Europea ha adoptat un paquet de mesures per reforçar l'aplicació de les normes de salut i seguretat en el conjunt de la cadena agroalimentària. Les PIME i les microempreses queden exemptes dels elements més costosos i complicats d'aquesta legislació

Un moment de la presentació del paquet de mesures. Font: Comissió Europea

Un moment de la presentació del paquet de mesures. Font: Comissió Europea

 El paquet de mesures adoptat aquest mes de maig constitueix un enfocament més basat en els riscos, modernitzat i simplificat per protegir la salut, alhora que pretén oferir eines de control més eficaces per garantir l'aplicació efectiva de les normes que regulen el funcionament de la cadena alimentària.

 
Respon a la crida a favor de la simplificació de la legislació i d'una millor reglamentació, amb vista a reduir la càrrega administrativa per als operadors i simplificar el marc regulador. Es presta especial atenció a l'impacte d'aquesta legislació a les PIME i les microempreses, que queden exemptes dels elements més costosos i complicats de la legislació.
 
El corpus actual de la legislació de la UE relativa a la cadena alimentària es compon de gairebé setanta actes legislatius. El paquet de reformes aprovat els reduirà a cinc, i també reduirà la burocràcia dels processos i procediments per als agricultors, els ramaders i els explotadors d'empreses alimentàries (productors, transformadors i distribuïdors) per tal de facilitar l'exercici de la seva professió.
 
Les empreses es beneficiaran de normes més senzilles, de base científica i basades en el risc: es reduirà la càrrega administrativa i haurà procediments i mesures més eficaces per finançar i reforçar el control i l'eradicació de les malalties dels animals i les plantes. Els consumidors tindran productes més segurs i un sistema de controls més eficaç i transparent en tota la cadena.
 

Principals elements de la proposta

 
Controls oficials
 • La Comissió ha reconegut la necessitat de reforçar els instruments de què disposen les autoritats competents dels Estats membres per a comprovar el compliment de la legislació de la UE sobre el terreny (mitjançant controls, inspeccions i anàlisi).
 • Els recents escàndols alimentaris han mostrat un cop més la necessitat d'una acció més eficaç per part de les autoritats encarregades de l'aplicació de la llei per protegir tant als consumidors com als operadors honrats davant els riscos (també econòmics) que poden derivar de les infraccions de les normes en qualsevol punt de la cadena alimentària.
 • Les noves normes tenen un enfocament més basat en el risc, el que permetrà a les autoritats competents concentrar els seus recursos en les qüestions més pertinents.
 • Per finançar l'aplicació efectiva d'aquests controls en un sistema viable al llarg de tota la cadena, l'actual sistema de taxes s'ampliarà a altres sectors de la mateixa que actualment no són de pagament.
 • Les microempreses quedaran exemptes d'aquestes taxes, perquè la seva competitivitat no es vegi afectada, però no dels controls.
 • Es demanarà als Estats membres que integren plenament controls antifrau en els seus plans nacionals de control i que estableixin sancions econòmiques veritablement dissuasòries per a casos d'incompliment.
 
Sanitat animal
 • La nova proposta estableix un únic text legislatiu per regular la sanitat animal a la UE, basada en el principi que «més val prevenir que curar».
 • Es tracta de millorar les normes i dissenyar un sistema comú per detectar i controlar millor les malalties i abordar de manera coordinada els riscos de seguretat per a la salut, els aliments i els pinsos.
 • Aquest sistema millorat, juntament amb millors normes d'identificació i registre, donarà als qui treballen per protegir la nostra cadena alimentària, com els ramaders i els veterinaris, la capacitat de reaccionar ràpidament, limitar la propagació de malalties i minimitzar el seu impacte en el bestiar i els consumidors.
 • També introdueix la categorització o priorització de les malalties que requereixen una intervenció a escala de la UE, la qual cosa fa possible un plantejament més basat en el risc i un ús adequat dels recursos.
 • Es dóna prou flexibilitat per ajustar les mesures de sanitat animal a les diferents mides i tipus d'establiment (PIME, explotacions d'oci, etc.) Ia les diferents circumstàncies locals, en particular pel que fa als requisits de registre i autorització dels establiments ia la tinença d'animals i productes.
 • A major escala, la llei ha de ser prou flexible i sòlida com per permetre una resposta efectiva de tota la UE en cas de canvis climàtics importants, és a dir, ha de donar-nos les eines necessàries per afrontar riscos emergents nous i desconeguts i perquè puguem adaptar-nos ràpidament a nous avenços científics i noves normes internacionals.
 
Fitosanitat
 • El valor dels cultius de la UE és de 205.000 milions d'euros l'any. Sense la protecció que ofereix la normativa fitosanitària, aquest sector podria patir un greu perjudici econòmic.
 • L'agricultura, els boscos i el patrimoni natural d'Europa es veuen amenaçats per plagues i malalties de les plantes. Han aparegut noves plagues com a conseqüència del canvi climàtic i de la globalització del comerç.
 • Per evitar que les noves plagues s'assentin a la UE i per protegir els cultivadors i al sector forestal, la Comissió proposa reforçar i modernitzar el règim fitosanitari existent actualment.
 • Es prestarà més atenció al comerç d'alt risc procedent de tercers països i a la major traçabilitat dels materials de plantació en el mercat interior.
 • La legislació també millora la vigilància i introdueix l'eradicació primerenca dels brots de noves plagues i la compensació financera als productors afectats per plagues subjectes a quarantena.
 
Materials de reproducció vegetal (incloses les llavors)
 • El 60% del volum mundial d'exportació de llavors procedeix de la UE.
 • El paquet ofereix unes regles més senzilles i flexibles per a la comercialització de llavors i altres materials de reproducció vegetal, per mantenir la productivitat, l'adaptabilitat i la diversitat dels conreus i els boscos d'Europa i facilitar el seu comerç.
 • L'àmplia gamma de materials i la millora dels requisits d'anàlisi contribuiran a protegir la biodiversitat i a orientar la reproducció cap a una agricultura sostenible.
 • La legislació de la UE no regula la utilització de llavors en horts i jardins privats, els propietaris poden seguir comprant qualssevol materials vegetals i venent les seves llavors en petites quantitats. A més, s'aclarirà que qualsevol no professional (conreador d'oci o per al consum personal) pot intercanviar llavors amb altres particulars sense que se li apliqui el Reglament proposat.
 • L'objectiu de la legislació és que els usuaris tinguin més opcions, com noves varietats millorades i analitzades, materials que no s'ajustin a la definició de la varietat (heterogenis), varietats tradicionals i materials amb nínxol de mercat.
 • No obstant això, d'acord amb el programa «Legislar Millor» de la Comissió, les noves normes tenen en compte el tipus de materials, les condicions de producció i la mida de l'empresa de què es tracti. Això vol dir que les antigues varietats tradicionals i els materials heterogenis se sotmeten només a unes lleugeres normes de registre. Aquestes categories estan exemptes de les proves i altres requisits de la legislació.
 • A més, es redueix la càrrega administrativa de les microempreses, que poden comercialitzar qualsevol tipus de materials com «materials amb nínxol de mercat» sense registre.
 • A més, de manera general, les microempreses queden exemptes de les taxes de registre.

 

 
Ara, el Parlament Europeu i el Consell examinaran aquest paquet legislatiu de la Comissió i adoptaran la seva posició al respecte. S’estima que pugui entrar en vigor el 2016.
 

 

Informació relacionada