SEQUERA | 28/04/2005  Ruralcat

El DARP adopta mesures per pal·liar les pèrdues que provoca la sequera

La manca de precipitacions que des del passat mes de setembre afecta a la majoria de les comarques catalanes ha provocat una situació de sequera extrema que afecta tant els conreus herbacis com a la ramaderia extensiva.

Font: Paz Nieto

Font: Paz Nieto

Davant d¿aquesta situació extraordinària, i després de les converses que s¿han mantingut amb representants del sector, el DARP, a través de la direcció general de Desenvolupament Rural, ha emprès un seguit de mesures per tal garantir l¿estabilitat de les explotacions agràries afectades per la sequera. Aquestes mesures són un complement a les assegurances agràries que constitueixen l¿eina més important per tal de garantir l¿estabilitat i la continuïtat de les explotacions agràries davant el caràcter cíclic de la sequera en el nostre país.

Els agricultors mantindran el dret a cobrar l¿ajut

El DARP va ampliar fins al 50% de terres de retirada el passat mes d¿abril. Tot i aquest increment, en comprovar-se que la manca de precipitacions es manté i ha afectat de forma generalitzada el desenvolupament normal dels conreus herbacis, el DARP publicarà una modificació de l¿ordre d¿ajuts per superfícies a determinats conreus herbacis eximint per la campanya 2005/2006 l'obligació d'arribar a la fase de floració, sense perdre el dret d'ajut. Aquesta modificació és molt més beneficiosa que l¿increment d¿un % de retirada sol·licitat per alguns sectors agraris, ja que d¿aquesta manera els agricultors s¿estalviaran els costos associats al canvi d¿utilització de les terres ja sembrades, i la simplificació dels tràmits administratius que això comportaria. Així, els agricultors no es veuran afectats per una retirada de l¿ajut encara que els cultius no arribin a la floració. S¿ha de tenir en compte però, que en els casos de collites assegurades, per tal de poder cobrar l¿assegurança, abans d¿aixecar el conreu s¿haurà d¿haver rebut la peritació del tècnic d¿Agroseguro.

S¿amplia l¿import dels préstecs als perjudicats per les inclemències climatològiques

Entre les mesures que el DARP ha establert per pal·liar les pèrdues de la sequera, l¿ICCA ha acordat modificar l¿import màxim dels préstecs destinats a ajudar els agricultors i ramaders de Catalunya per diferents tipus de danys, entre els que d¿estaca l¿increment fins a 30.000¿ de les pèrdues en collites i bestiar. L¿import global del préstec no podrà superar els 40.000¿ per explotació. Aquestes mesures, junt als possibles bestretes en el cobrament dels ajuts de la PAC, han de permetre superar les dificultats financeres que els ha suposat la sequera.