SUBVENCIONS DARP | 12/04/2005  Ruralcat

Ajuts a determinades superfícies de fruits de closca i/o garrofes

El proper divendres, 15 d¿abril, el DARP farà efectiu el pagament de l¿ajut a superfícies d¿ametllers, avellaners, noguers, pistatxers i garrofers.

imatge camp de closques i garrofes

774 productors rebran un total de 660.304,52 euros. Font:DARP

Les plantacions de fruits de closca i garrofes compleixen una important funció mediambiental quant la defensa contra l'erosió, lluita contra incendis i salvaguarda del material genètic autòcton, i també una important funció econòmica i social. Considerant la particular situació en què es troba el sector, i amb la intenció d'evitar la desaparició de la producció de fruita de closca i de garrofes en les zones de producció tradicionals i els efectes negatius que provocaria des del punt de vista mediambiental rural, social i econòmic, és convenient arbitrar noves mesures de suport al sector. En aquest sentit, en compliment del que es va acordar amb el sector, el DARP finança el 50% de l¿ajut nacional màxim permès per la Unió Europea. A finals de desembre de 2004, 12.546 productors catalans van percebre un total de 12.895.387,71¿ de fons del DARP, del MAPA i de la UE. Ara, amb aquest pagament complementari resultant de la valoració de les al·legacions presentades, 774 productors percebran un total de 660.304,52¿ dels mateixos fons. Els imports es faran efectius a través de les Organitzacions de Productors a les que pertanyen aquests agricultors, i en el termini màxim d¿un mes hauran de fer l¿ingrés als seus socis.
AJUTS SUPERFÍCIES DE FRUITS SECS
Demarcacions Productors Fruits Secs Imports pagats (¿)
Barcelona 26 19.800,68
Girona 4 5.582,46
Lleida 121 109.835,35
Tarragona 395 324.312,52
Terres de l¿Ebre 228 200.773,51
Total 774 660.304,52