SANITAT VEGETAL | 06/04/2005  Ruralcat

Entren en vigor les mesures obligatòries de prevenció i lluita contra la virosis

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'ordre ARP/107/2005 que estableix les mesures d'obligat compliment per a la prevenció i lluita contra la virosis, plaga que afecta les plantes hortícoles i els seus insectes vectors.

Especimen adult de la mosca blanca d'hivernacle

Font: DARP

Amb aquesta Ordre es declara de manera oficial l'existència a Catalunya dels insectes vectors dels virus hortícoles de la mosca blanca (Bemisia tabaci) i els trips (Frankliniella occidentalis). També es declara la presència dels virus transmesos per aquests insectes, la cullera del tomàquet TYLCV, el bronzejat TSWV i el PepMV, aquest darrer transmès per contacte. Pel que fa a les obligacions dels titulars de les explotacions i els propietaris de parcel·les amb cultius hortícoles, l'Ordre estableix el següent:
  1. És obligatori adquirir material vegetal que procedeixi de vivers autoritzats i conservar durant un any el passaport fitosanitari de les plàntules, així com el de les llavors que ho requereixin. En el cas de fer-se el propi planter, cal comunicar-ho a la Unitat de Sanitat Vegetal dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca corresponents.


  2. A l'inici del cultiu, cal arrencar i eliminar immediatament les plantes afectades pels virus esmentats, així com les plantes adjacents.


  3. Finalitzat el cicle econòmic del cultiu i si s'ha observat presència de virus, cal aplicar les mesures fitosanitàries que estableix l'Ordre per a cultius d'hivernacle i cultius a l'aire lliure o sota malla.


  4. Resta prohibit l'abandonament dels cultius.


  5. En el cas de parcel·les afectades per virus transmissibles per contacte, es desinfectarà la maquinària i els estris de treball i, si s'escau, les canonades i les estructures amb la freqüència i la manera oportuna.
L'Ordre també estableix l'obligació de comunicar al Servei de Sanitat Vegetal de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries de la presència de qualsevol símptoma de virosis. Les mesures que s'han establert responen al desenvolupament del Reial Decret 1938/2004, de 27 de setembre, que aprova el Programa nacional de control dels insectes vectors dels virus dels cultius hortícoles.