REPARTIMENT DE FONS | 22/03/2005  Ruralcat

El Govern aprova el repartiment de 181 milions del MAPA per a les CCAA

El Govern ha aprovat l'acord pel qual es formalitzen els criteris de distribució de fons del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), per un valor de 181 milions d'euros, destinats al compliment de plans i programes de les Comunitats Autònomes (CCAA).

Bodegó de productes elaborats

Font: MAPA

Segons ha assenyalat en un comunicat el MAPA, aquest pressupost va destinat a les matèries d'agricultura, ramaderia, alimentació i desenvolupament rural, segons els criteris de repartiment acordats en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada el passat 21 de febrer.

Línies d'actuació en agricultura

Es detalla que es destinen un total 35 milions d'euros per a programes agrícoles sobre promoció de noves tecnologies, sobre foment de l'associacionisme, de la qualitat de les varietats vegetals, millora dels sectors agrícoles, la prevenció i lluita contra plagues i el foment d'agrupacions fitosanitàries. Per als programes nacionals d'assaigs de les varietats vegetals i de certificació de material de reproducció, la quantitat assignada és de 531.400 euros i per impulsar les agrupacions de productors es transfereixen 11 milions d'euros. També s'assenyala que s'assignen 3,8 milions d'euros per al foment d'agrupacions fitosanitàries i de producció integrades, mentre que per a la promoció de noves tecnologies, renovació i racionalització de l'ús de mitjans de producció agrícoles es distribuixen 9,15 milions d'euros. La prevenció de plagues rep 681.144 euros, la lluita contra plagues, 8,7 milions d'euros, mentre que les ajudes destinades al sanejament de la producció d'albercocs de la varietat búlida percep 1,2 milions d'euros, en concret per Múrcia i 356.513 per Castella - La Manxa.

Esforços per eradicar les malalties ramaderes i fomentar i controlar la producció

A la transferència territorial de fons per a programes ramaders es destina un total de 32,34 milions d'euros, que van al foment de la apicultura, la prima nacional complementària a la vaca nodrissa, l'eradicació de malalties, el control del rendiment lleter i el foment de l'associacionisme. Es detalla que per als plans estatals d'eradicació de malalties animals s'assignen 19,25 milions d'euros, set milions d'euros es destinen al foment de l'associacionisme per a la defensa sanitària ramadera. El MAPA afegeix que 2,28 milions d'euros es destinen a impulsar la apicultura, mentre que la prima nacional complementària a la vaca nodrissa es reparteix en 1,5 milions d'euros. Respecte a la línia per al foment de la selecció i control de rendiments ramaders s'hi destinen 1,3 milions d'euros, mentre que 961.600 euros són per a les actuacions relacionades amb races autòctones en perill d'extinció.

Foment de la indústria agroalimentària i els programes de desenvolupament rural

Quant la indústria agroalimentària i l'alimentació es destinen 41,71 milions d'euros, dels quals 29,62 milions d'euros els percep un programa sobre millora de competitivitat en el sector; 12,1 milions d'euros es destinen a impulsar la transformació i comercialització de la pesca i la aqüicultura, a càrrec del IFOP (Instrument Financer d'Ordenació Pesquera). Per als programes de desenvolupament rural es distribueixen un total de 72,3 milions euros, dels quals 66,93 milions euros es destinen a mesures d'acompanyament de l'assignacions FEOGA per Comunitats Autònomes. Per a obres d'infraestructura i equipament es reparteixen 5,35 milions d'euros.