SANITAT ANIMAL | 02/03/2005  Ruralcat

Espanya farà 125.000 anàlisis de risc d'EEB en caprins de més de 18 mesos

Espanya realitzarà anualment 125.000 anàlisis de risc en caprins majors de 18 mesos destinats a consum humà, com part de les mesures de vigilància adoptades en la Unió Europea des de l'aparició del primer cas d'encefalopatia espongiforme bovina (EEB) en una cabra.

Imatge d'una cabra.

A més, en el cas d'animals caprins majors de 18 mesos morts a les explotacions, el nombre d'anàlisis ascendeix a 10.000. En aquest sentit, el Govern ha assegurat que es va incrementar la vigilància en l'espècie caprina per assegurar una correcta discriminació de malalties del tipus encefalopaties espongiformes transmissibles (EET). En un termini de sis mesos es farà una revisió de les mesures que es van prendre a nivell comunitari per descartar l'aparició de malaltia, a la llum dels resultats obtinguts i de les noves recomanacions de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. El Govern considera que a Espanya els sectors oví i caprí tenen una gran importància i, per això, s'ha procurat que, en aquest procés de presa de decisions, l'experiència i les opinions espanyoles tinguin la seva justa valoració al si de la Unió Europea. Tanmateix, el Govern informa que s'han realitzat i prossegueixen les oportunes gestions encaminades a actualitzar el Programa Nacional de Control i Eradicació de les EET, on l'administració general de l'Estat hi té un paper fonamental, en la coordinació amb les Comunitats Autònomes.