RAMADERIA | 22/11/2019  Ruralcat

Es presenten els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya

Durant el primer semestre de 2019 el cost de la producció porcina s’ha incrementat tot i que el sector ha estat capaç d’augmentar el preu de venda respecte l’any passat.

La mostra ha inclòs total de 250.000 truges productives

La mostra ha inclòs total de 250.000 truges productives

A l’Informe econòmic de les granges de producció porcina a Catalunya de l’Observatori del porcí del primer semestre de 2019 es constata que el preu de venda ha augmentat en 10 cèntims/kg respecte a l’any passat situant-se actualment en 123,70 ct.€/kg.

Aquest augment del preu contrasta amb el cost de la producció (108,3 ct.€/kg), que durant aquest període s’ha incrementat en 2,6 ct.€/kg degut a l’alça del preu del pinso, que augmenta en 6 €/t., el cost d’allotjament i gestió, l’augment de la mortalitat post-deslletament i el preu dels medicaments.

L’informe desglossa l’evolució del cost de la producció segons la fase productives de mares, transició i engreix. També es fa una comparativa amb la resta del conjunt d’Espanya, on es constata que el preu final és similar a Catalunya i Espanya, amb un lleuger avantatge per Catalunya i el cost de producció és lleugerament més alt a Catalunya.

Per últim, es fa una comparativa entre la Catalunya Est, que inclou les comarques de Barcelona i Girona, i la Catalunya Oest amb Lleida i Tarragona. Es conclou que el preu final de la zona Est és més alt (EST: +11,8 ct.€/kg / OEST: +10,4 ct.€/kg) mentre que el cost de producció és similar (EST: 108,4 ct.€/kg / OEST: 108,1 ct.€/kg).

La informació recollida s’ha obtingut de la base de dades SIP, que inclou una mostra important de les explotacions porcines catalanes, unes 115 empreses repartides per les diferents comarques catalanes de característiques diverses i amb un total de 250.000 truges productives, que representen un 45% del cens total.

Font: Butlletí de Novetats Estadístiques