INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI | 16/01/2005  Ruralcat

El DARP presenta 958 activitats dedicades a la formació per a la innovació agrària pel 2005

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, acompanyat del director general de Producció Agrària, Innovació i Indústries Agroalimentàries, Salvador Puig, ha presentat a Lleida un paquet de 958 activitats emmarcades en el Programa Innovació al Sector Agroalimentari.

Activitat de camp de les Escoles de Formació Agrària. Foto: DARP

Activitat de camp de les Escoles de Formació Agrària. Foto: DARP

Per primera vegada, aquest projecte engloba el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT 2005) i el Programa de Formació Agrària. Pel primer programa s¿han programat 555 jornades i visites tècniques i es preveu l¿assistència de 25.000 persones (empresaris agraris, tècnics, assessors, estudiants i altres persones vinculades al món rural). Per altra banda, el Programa de Formació Agrària inclou 403 cursos i cicles formatius i es preveu una participació de 6.692 persones. El màxim responsable del DARP ha remarcat que el foment de la innovació en el sector agroalimentari i l¿adequació de l¿agricultura i la ramaderia a les noves demandes i als nous reptes del futur fan imprescindible la creació d¿un programa complert d¿actuacions dedicades a la formació i a la pràctica de nous models de treball. Per aquest motiu, des del DARP es considera completament necessari oferir un ventall d¿activitats amb la finalitat de mantenir el sector agrari i ramader al dia.

Transmissió de coneixement tecnològic

Les universitats de Catalunya i les organitzacions agràries són un element imprescindible a l¿hora de promoure i adequar un programa dedicat a la formació i a la transferència tecnològica d¿interès dirigit als diferents subsectors de l¿agricultura catalana. L¿objectiu d¿aquest programa és la transmissió de coneixement tecnològic, assessorament i divulgació al sector agroalimentari realitzat per especialistes en els diferents subsectors de l¿agroindústria catalana. Les actuacions programades en el PATT 2005 i en el Programa de Formació Agrària responen a diferents modalitats: experimentació finalista i demostrativa, jornades i seminaris tècnicodivulgatius, formació continua, formació modular i formació reglada. Estan ordenades en 30 apartats que engloben els principals sectors productius i àrees de coneixement. Per a cadascun dels sectors, es poden trobar les següents sessions:
  • 235 Activitats continuades del PATT, amb experiències de camp com a eix vertebrador. Aquestes activitats s¿executen a les Estacions Experimentals, finques col·laboradores i explotacions ramaderes destinades a validar o contrastar determinats inputs agraris o tècniques de producció agrícola o ramadera amb una voluntat finalista i de ràpida aplicació i divulgació al sector.
  • 320 Activitats puntuals del PATT, on les jornades tècniques tenen un pes específic més important. Són actuacions de divulgació oberta de coneixements tecnològics amb la participació d¿experts qualificats procedents d¿organismes públics i/o del sector privat. Per altra banda, les visites tècniques tenen com a finalitat important la d¿intercanviar coneixements entre agricultors i tècnics de diferent procedència territorial.
  • 403 Activitats de Formació Agrària, que inclouen cursos de formació contínua, cicles formatius de grau mitjà i superior i altres formacions inicials.

Comissió Coordinadora

El PATT 2005 és un pla que s¿ofereix anualment i que neix de la proposta que fa la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica, formada per diferents subdireccions i serveis del DARP, l¿IRTA, l¿INCAVI, UP, JARC, FCAC i ASAJA i presidida pel director general de Producció Agrària, Innovació i Indústries Agroalimentàries. Aquesta Comissió té la funció de determinar els dèficits tecnològics existents en els diferents àmbits de l¿activitat productiva agrària i determinar quines són les accions necessàries per millorar el procés de transferència i, conseqüentment, l¿accessibilitat del sector a les innovacions tecnològiques. Un cop presentada la proposta del PATT per la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica, el Conseller l¿aprova i el posa a disposició de tot el sector agrari de Catalunya. El Programa de Formació Agrària es desenvolupa a través de les Escoles de Capacitació Agrària i té com a objectius capacitar professionalment als joves per facilitar la seva incorporació al sector agroalimentari i rural i, al mateix temps, contribuir a l¿actualització de coneixements i a la formació permanent dels professionals del sector agroalimentari.