DARP | 18/12/2019  Ruralcat

Dos models d'agricultor estructuren les explotacions agrícoles catalanes

L’agricultura catalana avança gradualment cap a la competitivitat i professionalització, i manté explotacions de petita dimensió que, conjuntament, vertebren el territori rural català. Així es desprèn de les dades obtingudes de la DUN, l’eina principal de comunicació de dades de les explotacions agràries per part dels agricultors al Departament d’Agricultura.

El Departament d’Agricultura ha concedit més de 395 M€ en ajuts dins de la Política Agrària Comuna a Catalunya l’any 2018

El Departament d’Agricultura ha concedit més de 395 M€ en ajuts dins de la Política Agrària Comuna a Catalunya l’any 2018

La radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019 indica que el 43% de la superfície agrícola útil del país està gestionada per agricultors que tenen l’activitat agrària com a primera ocupació i el 57% restant la gestiona un perfil d’agricultor que complementa aquesta font d’ingressos amb d’altres.

Aquest fet constata que actualment a Catalunya coexisteixen dos perfils d’agricultor, els qui gestionen un model d’explotació de reduïda dimensió, cosa que permet el manteniment de població a les zones rurals i la vertebració del territori, i, al mateix temps, un altre model d’agricultor, titular d’explotacions de major dimensió que tendeix a la professionalització.

Així ho indica la informació obtinguda de la Declaració Única (DUN), una eina amb què l’agricultor informa sobre la seva explotació, la superfície, els mitjans de producció, els sistemes de gestió i altres dades.

Les dades extretes assenyalen que a Catalunya es conrea el 25% de la seva superfície total i que es declaren 48.891 explotacions agrícoles. Aquestes xifres apunten al manteniment de la superfície de conreu en els darrers cinc anys, enfront d’una reducció anual del 4% dels titulars. Això vol dir que augmenta la superfície per explotació, i se situa en una superfície mitjana similar a la mitjana europea.

Observant les dades segons el gènere, es manté el 32% de dones titulars d’explotacions agràries respecte del 68% d’homes.

Pel que fa al nombre d’incorporacions de joves al camp, es manté estable des de l’any 2015. Destaca el fet que el 90% dels joves que opten per l’agricultura com a àmbit professional es mantenen en el sector després de superar els 5 anys corresponents a les noves incorporacions de joves al camp.

També en relació amb els joves, que, segons el Departament, són els qui tenen menys de 41 anys, només representen el 16% dels titulars i gestionen el 10% de la superfície. Si ho analitzem en l’àmbit d’Explotació Agrària Prioritària (professionals), els joves representen el 23% dels titulars amb una gestió del 25% de la superfície. 

Pel que fa a la tinença, el règim d’arrendament creix significativament en les explotacions més professionalitzades, i també els titulars que són persones jurídiques. Es detecta una tendència de traspàs de terres cap a explotacions més professionalitzades. 

Respecte del sistema d’explotació, la tendència és l’augment de la superfície de reg, sobretot per sistemes de reg més moderns i sostenibles. Així, en el darrer any, la superfície de reg s’ha incrementat en 5.300 hectàrees. Actualment, hi ha 252.529 hectàrees de reg. 

Les dades indiquen que els cereals són el cultiu predominant, amb un 44% de superfície dedicada a aquest conreu, pràcticament la meitat de la superfície útil, seguida de l’oliverar, amb un 11%, i els farratges, amb un 10%. D’altra banda, no tant rellevant en superfície però sí en importància econòmica, destaca la superfície destinada a la vinya, amb un 7%, els fruits de closca, un 7%, i la  fruita dolça, un 6%.

Font: DARP