NORMATIVA | 15/11/2004  Ruralcat

El BOE publica els nous límits màxims de plaguicides per a l¿any 2005

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat els nous límits màxims per als residus de plaguicides en productes d'origen vegetal i animal, els quals entraran en vigor el 26 de gener de 2005, excepte en el cas del bromopropilat, que començarà a aplicar-se quan es publiqui l'ordre ministerial corresponent.

Aquests límits màxims, recollits en l'Ordre 3673/2004 del Ministeri de la Presidència publicada dissabte passat, modifiquen el Reial decret 280/1994 sobre residus de plaguicides en productes d'origen vegetal i el Reial decret 569/1990 sobre residus de plaguicides en productes d'origen animal. En referència als productes vegetals, l'ordre detalla que el límit màxim de residus dels plaguicides aldrín, clordà, composts de mercuri, 1,2-dicloroetà, HCH, hexaclorobenzè i nitrofen serà d'entre 0,01 i 0,02 mil·ligrams per quilogram, segons el producte al que s'apliquin. Per al dieldrín, el límit oscil·la entre 0,01 i 0,03 mil·ligrams per quilogram, mentre que es fixa un límit de 0,10 mil·ligrams per quilogram per al camfeclor i de 0,01 mil·ligrams per quilogram per al 1,2-dibromoetà. Entre 0,05 i 0,10 mil·ligrams per quilograms se situa el límit màxim per a binapacril, mentre que per al dinoseb s'estableix un interval d'entre 0,01 i 0,10 mil·ligrams per quilogram; finalment, per a l¿òxid d'etilè aplicat a productes vegetals es fixa un límit d'entre 0,02 i 0,20 mil·ligrams per quilogram. Pel que fa als productes d'origen animal, s'estableix un límit màxim de residu de 0,01 mil·ligrams per quilogram per al nitrofen, els compostos de mercuri, canfeclor (encara que es redueix a 0,005 mil·ligrams per a matèria grassa), 1,2-dicloroetà, binapacril i captafol, així com de 0,02 mil·ligrams per quilogram per a l'òxid d'etilè.