CONSELL DE MINISTRES | 15/11/2004  Ruralcat

El Govern espanyol actualitza la llista d¿hormones prohibides per a l¿engreix de bestiar

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret per mor del qual s¿actualitza la llista de substàncies hormonals prohibides per engreixar bestiar i per introduir-les al mercat. Així, la normativa espanyola queda adaptada a la comunitària i només permet l¿ús de determinades hormones per a tractaments terapèutics.

Grup de vaques

El Ministeri d'Agricultura (MAPA) va explicar en un comunicat que el Reial decret prohibeix utilitzar determinades substàncies d'efecte hormonal en la cria de bestiar per mor dels residus que aquests productes poden deixar a la carn i a d¿altres productes d'origen animal.

Registre d¿empreses

Segons el Reial decret, les empreses que es dediquin comprar o a produir substàncies amb efecte hormonal i les que avui estan autoritzades a fer-ho, així com aquelles que comprin o produeixin productes farmacèutics i medicaments veterinaris amb elles, hauran de dur un registre. En aquest registre s'anotaran, per ordre cronològic, les quantitats produïdes o adquirides i les cedides o utilitzades per a produir productes farmacèutics i medicaments veterinaris, així com aquelles empreses que les han cedit o comprat. Segons el Ministeri, el Reial decret estableix també controls per a garantir que només les persones autoritzades pugin tenir en possessió substàncies hormonals permeses. Aquests controls s'estenen a la possessió de substàncies prohibides, a l'incompliment dels temps d'espera o de les restriccions establertes per a determinats productes d'efecte hormonal.

Excepcions en l¿ús terapèutic

En el Reial decret es detallen les excepcions aplicables a l¿ús d¿altres substàncies hormonals per a tractaments terapèutics en el bestiar. Tot i així, en aquests casos haurà de ser un veterinari qui administri i controli aquestes substàncies i posteriorment faci constar en un registre el tractament aplicat. El veterinari haurà d¿indicar la naturalesa del tractament, el tipus de productes autoritzats que s'han utilitzat, la data i la identitat dels animals tractats. Pel que fa a la carn dels animals als quals es va aplicar algun d¿aquests tractaments, aquesta es podrà introduir al mercat en haver acabat els terminis prevists per a garantir que no hi hagi restes dels medicaments. El Ministeri va informar també que en els intercanvis intracomunitaris es podrà autoritzar la introducció al mercat d'animals destinats a la reproducció, o d'animals reproductors al final de la seva vida fèrtil que hagin estat tractats durant el seu cicle de reproductors.