RAMADERIA | 26/03/2014  DAAM

El Govern aprova el Decret d'ordenació d'explotacions ramaderes

Amb aquest Decret es crea un únic marc legal homogeni per simplificar els tràmits, evitar la dispersió normativa i facilitar la interpretació dels preceptes legals, actualment molt complexa per la publicació successiva de normes, tant estatals com comunitàries

El Govern ha aprovat el Decret d’ordenació d’explotacions ramaderes, amb el qual es crea un únic marc legal homogeni per simplificar els tràmits, evitar la dispersió normativa i facilitar la interpretació dels preceptes legals, actualment molt complexa per la successiva publicació de normes, tant estatals com comunitàries, que han anat dificultant la seva aplicació i la tramitació en matèries com la inscripció als registres oficials.

Així, el Decret recull qüestions tan indispensables per a l’ordenació productiva com determinar els requisits que han de complir les explotacions ramaderes; regular el Registre d’explotacions ramaderes; establir un règim d’autorització o comunicació de l’inici de l’activitat ramadera, en funció del tipus d’explotació; regular determinades espècies que no estaven regulades fins ara en cap normativa vigent; establir condicions específiques en funció de l’espècie i simplificar la tramitació resolent la inscripció al registre de les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El Decret s’estén a les explotacions ramaderes d’animals de producció, a les instal·lacions de recollida, emmagatzematge i distribució de material genètic d’animals de producció, als operadors comercials (amb instal·lacions o sense), a les instal·lacions de concentració d’animals, a les pastures, a les instal·lacions per a la pràctica eqüestre i les instal·lacions d’èquids d’oci i a les empreses integradores.

 

Millora de la qualitat de les explotacions ramaderes i dels processos productius

 

A la vegada, les previsions normatives comunitàries, que estableixen disposicions específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, imposen la correcta identificació, tant de les explotacions ramaderes com dels animals que s’hi allotgin, per tal de poder efectuar una correcta traçabilitat dels productes. També estableixen disposicions específiques que han de complir els operadors primaris per garantir la higiene en la producció primària i obliguen a actualitzar les normes actualment vigents per adaptar-les a aquests nous requeriments.

Per aquest motiu, el Decret d’ordenació de les explotacions ramaderes de Catalunya s’orienta no només a millorar la producció ramadera, sinó també la qualitat dels processos productius, aplicant normes zootècniques i d’higiene. Amb això, es vol aconseguir un nivell elevat de seguretat dels aliments que es produeixen, així com també l’aplicació de normes de benestar animal i de protecció i millora del medi ambient.

En aquest sentit, el propi Decret prioritza l’aplicació de mesures de bioseguretat per garantir l’estabilitat sanitària de les diferents espècies a Catalunya. Alguns exemples d’aquestes mesures són el tancament perimetral de les explotacions ramaderes que allotgen les espècies més importants a Catalunya; les que preveuen el contacte amb els vectors que puguin transmetre malalties als animals; les adreçades a una correcta gestió de les baixes de l’explotació; les sanitàries i les de caire mediambiental.

Finalment, també destaca la creació de la Comissió del Registre d’Explotacions Ramaderes, òrgan col·legiat dependent de la Direcció General competent en matèria de ramaderia. Les seves funcions seran valorar expedients de modificacions d’explotacions ramaderes en els supòsits d’excepcions a les condicions d’ubicació, o garantir la coordinació i la transversalitat de la gestió del registre d’explotacions ramaderes i elaborar instruccions internes del registre, entre altres.

 

Un decret fruit del consens amb el sector

 

Aquest Decret és el resultat d’un llarg procés de treball tècnic que ha comportat un elevat grau de consens amb el sector, consens que d’altra banda era indispensable atès que el Decret recull aspectes sensibles de l’ordenació de la producció ramadera del país. A Catalunya el sector de la ramaderia té un pes molt important sobre la producció final agrària, amb un percentatge que supera el 60% de la Producció Final Agrària (PFA) que li permet ser un sector estratègic en la seva contribució al PIB de l’economia catalana.

L’ample ventall de produccions ramaderes, algunes de les quals tenen una important projecció exterior en forma d’exportacions molt consolidades, requereix disposar de normes d’ordenació que assegurin unes bones pràctiques de producció per donar garantia dels productes a tots els mercats als quals que aquests acaben arribant.

De les prop de 20.000 explotacions ramaderes actives a Catalunya en l’actualitat, sectors com els del porcí, l’aviram i el boví d’engreix, acaparen una bona part del total d’explotacions ramaderes, per bé que altres sectors, més minoritaris, com el conill, l’oví, el vacum de llet, l’apicultura, l’equí o altres, es troben també repartits pel conjunt del territori.

Aquest Decret conté cinc disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final. Totes elles regulen qüestions relatives als registres administratius per als quals departament competent en matèria agrària n’ha d’habilitar els mitjans necessaris per tal que els tràmits i procediments regulats es puguin anar tramitant progressivament per via electrònica, sense la necessitat d’exigir-ne la documentació prevista per aquest Decret si aquesta es pot obtenir d’altres òrgans o administracions per mitjans telemàtics.