AJUTS | 08/04/2014  Ruralcat

Convocatòria dels ajuts a les entitats d'assessorament agrari

El DOGC ha fet pública l'ORDRE AAM/100/2014, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya i es convoquen els corresponents a l'any 2014

Aquests ajuts, amb un import total de 81.000 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. El Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural finançarà el 70% amb un import màxim de 56.700 euros. La resta, 24.300 euros, anirà a càrrec del fons FEADER.

L’objecte dels ajuts és establir una línia d’ajuts de minimis, per fomentar la implantació del sistema d’assessorament agrari, que inclou les actuacions subvencionables següents:

  • Creació de nous llocs de treball de personal tècnic dedicat a l’assessorament en els termes que estableix el Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al sistema d’assessorament agrari de Catalunya. Els llocs de treball de nova creació que podran beneficiar-se dels ajuts han de representar un increment net del nombre de persones tècniques assessores de l’entitat, en comparació amb la mitjana dels 12 mesos anteriors a la contractació. Els llocs de treball creats que hagin estat objecte d’aquesta subvenció en convocatòries anteriors podran percebre els ajuts que estableix l’Ordre sempre que l’entitat i l’actuació subvencionable compleixin els requisits de la convocatòria.
  • Adquisició de material destinat a la millora dels serveis d’assessorament. El material objecte d’ajut serà el següent: maquinari informàtic i reprogràfic, programari informàtic, material tecnològic, equips de mesura i material de laboratori. En cap cas serà subvencionable l’adquisició i construcció de béns immobles o l’adquisició de material de segona mà.

 

A qui va dirigit?

 

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats sense ànim de lucre o les cooperatives agràries o, en ambdós casos, les seves unions o federacions, inscrites dins del període de sol·licitud d’aquests ajuts al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya que es comprometin a mantenir la seva activitat com a mínim durant un període no inferior a cinc anys comptats des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut corresponent.

En el cas d’associacions i fundacions, aquestes han de tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de maig.