EXTENSIUS | 27/02/2020  Ruralcat

Ús d’herbicides en les vores i els marges de camps de conreus extensius

Aquest article ha estat extret del Butlletí nº 48 d’Extensius.Cat corresponent al mes de febrer.

Els herbicides s’han d’utilitzar a la dosi autoritzada i seguint les indicacions de l’etiqueta del producte

Els herbicides s’han d’utilitzar a la dosi autoritzada i seguint les indicacions de l’etiqueta del producte

El maneig i manteniment de la zona perimetral de les parcel·les dedicades a la producció de conreus extensius d’hivern és freqüent. La seva finalitat és evitar l’entrada de males herbes dins la parcel·la així com facilitar les tasques de recol·lecció. El mètode més utilitzat és l’aplicació d’un herbicida en la zona límit d’acabament del camp. També es possible fer-ne una gestió  amb mitjans mecànics.

Malgrat tractar-se d’una pràctica estesa , existeix un gran desconeixement de les condicions en què es pot fer una gestió de les zones perimetrals de les parcel·les utilitzant herbicides i de quins requisits s’han de complir. Aquest full Informatiu pretén clarificar l’ús dels herbicides en la zona perimetral dels marges i dels camps. Per a més informació  podeu consultar el següent full:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_05_males_herbes/fulls-informatius/fitxers-binaris/fi-gestio-marges-us-herbicides-vores-marges-conreus-extensius.pdf

Els marges són elements de l’explotació i del paisatge que, si bé poden esdevenir un problema per a l’agricultor per ser reservori de plagues, malalties i males herbes per al cultiu, també tenen efectes beneficiosos, ja que ajuden a la conservació de la diversitat vegetal, poden ser reservori de fauna útil i refugi de fauna silvestre. També contribueixen a evitar l’erosió, la pèrdua de nutrients o el moviment de productes fitosanitaris per escorrentia superficial. Com més diversos siguin, més diversitat animal i vegetal allotjaran i més difícil serà que una plaga o mala herba concreta dominin i puguin entrar dins dels camps. Si hi hagut una forta pressió amb herbicides o crema de marges, la flora que hi trobarem serà poc diversa i les espècies s’assemblaran molt a les que trobem dins dels camps. Pel contrari, si la pressió ha estat més baixa, normalment s’hi trobaran espècies variades típiques de la vegetació que hi hagi a la zona.

Gestió en vores i marges de les parcel·les

La zona que cal gestionar és la perimetral, la limitant entre el marge i el camp i que pot ser un focus d’entrada de males herbes dins dels conreus. No sol sobrepassar els 30 centímetres d’amplada. Mantenint-la neta és suficient per facilitar la visibilitat des de la collitadora de possibles pedres i obstacles dels marges en el moment de la recol·lecció i evitar l’entrada de les principals males herbes del cultiu per la vora del camp. No cal eliminar la vegetació de tot el marge.

Malgrat poder-se fer per mitjans mecànics, acostuma a fer-se per mitjà de l’aplicació d’un herbicida, perquè tot sovint l’accessibilitat per a la maquinaria no és fàcil i és un mètode més ràpid i econòmic

Quins requisits s’han de complir quan es vulguin aplicar herbicides als marges o vores de les parcel·les?

Únicament es poden aplicar herbicides al marges de les parcel·les quan es tracti de productes autoritzats per aquest ús. És a dir, si es consulta el Registre de Productes Fitosanitaris del MAPA, aquells que estan autoritzats per a ser aplicats en “márgenes de cultivos” o “linderos”.

Els herbicides s’han d’utilitzar a la dosi autoritzada i seguint les indicacions de l’etiqueta del producte.

Les aplicacions que es facin als marges també s’han d’anotar al quadern d’explotació com passa amb la resta de tractaments fitosanitaris que s’efectuen a l’explotació.

Les aplicacions s’han de fer tenint en compte les bones pràctiques en l’ús de fitosanitaris, és a dir, sense vent o amb velocitats de vent inferiors a 2,5 m/s, temperatures moderades inferiors a 25ºC i humitats relatives superiors al 50%. És molt important utilitzar broquets adequats i evitar pressions i cabals elevats.

Limitacions en l’aplicació d’herbicides a les vores i marges de les parcel·les

No es pot aplicar herbicides als marges de les parcel·les quan aquests es vegin afectats pels condicionants següents:

Trobar-se a menys de 5 metres de masses d’aigua superficial. El Reial Decret 1311/2012, en l’article 31, estableix que quan s’apliquin productes fitosanitaris es respectarà una banda de seguretat mínima, pel que fa a les masses d’aigua superficial, de 5m, sense perjudici que hagi de deixar-se una banda major, quan així s’estableixi en l’autorització o figuri en l’etiqueta del producte fitosanitari utilitzat.

Trobar-se a menys de 50 metres de masses d’aigua per a consum humà o pous destinats a l’extracció d’aigua per a consum humà. El mateix Reial Decret, en l’article 33, indica que s’ha de deixar, com a mínim, una distància de 50 metres sense tractar respecte als punts d’extracció d’aigua per a consum humà en les masses d’aigua superficials, així com en els pous utilitzats per a tal fi.

Trobar-se en una l’explotació que rebi ajuts a determinades mesures agroambientals,  com són la de Gestió i Recuperació dels prats de dall o les de Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000

L’aplicació de fitosanitaris als marges de camins o d’altres vies es considera una aplicació fora de l’àmbit agrícola pel qual s’haurien de complir uns altres requisits establerts en e RD 1311/2012

Autor:

Josep Mª Llenes

Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

DARP

Font: Extensius.Cat