AJUTS | 15/04/2014  RuralCat

Convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública

El DAAM ha modificat i convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció d'instruments d'ordenació forestal, la millora d'infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció d'incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes forestals

Aquests ajuts s’emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 i tenen una dotació màxima de 4.317.460,32 euros. L’aportació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAm), per una quantitat de 2.025.000 euros, té naturalesa de crèdit plurianual. La resta de finançament, de 2.292.460,32 euros, serà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Els beneficiaris poden ser municipis titulars de terrenys forestals i els consells comarcals que comptin amb l’autorització d’aquests o, segons els casos, agrupacions de defensa forestal (ADF).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 de maig.

La convocatòria és fa mitjançant l’ORDRE AAM/115/2014, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, i es convoquen per a l'any 2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció d'instruments d'ordenació forestal, la millora d'infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció d'incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes forestals. (DOGC Núm. 6604 - 15.4.2014)

Per aquesta convocatòria, s’ha considerat necessari introduir dues modificacions en les bases reguladores dels ajuts publicades a l’annex 2 de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per tal d’adaptar-les a normativa publicada amb posterioritat, així com per aclarir alguna qüestió relativa als elements per valorar la priorització de les sol·licituds.

L’escassetat de recursos ha fet necessari convocar actuacions que no van ser convocades en anys anteriors, com és el cas d’ instruments d’ordenació forestal, la mobilització de recursos forestals que generen economia (fusta, llenya i suro) i algunes actuacions que incideixen en la prevenció d’incendis o de suport a les empreses forestals.