AJUTS | 12/05/2014  RuralCat

Ajuts al control oficial del rendiment lleter

L'objecte d'aquest ajut és subvencionar els costos que generen les activitats del control oficial de rendiment lleter als titulars d'explotacions, del qual s'extreuen les dades quantitatives i qualitatives per millorar les races, així com la tecnificació de les instal·lacions ramaderes

Explotació de vaques frisones. Font: DAAM

Explotació de vaques frisones. Font: DAAM

El control oficial del rendiment lleter té com a finalitat l’avaluació genètica dels reproductors de les espècies de bestiar boví, oví i caprí d’aptitud lletera, per tal de millorar les produccions làcties, i consisteix en la comprovació sistemàtica de la quantitat de la llet produïda i dels seus components, així com la recollida d’altra informació de validesa, per a la seva incorporació als esquemes de selecció aprovats per a les diferents races.

Actualment, en el marc del control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica a les espècies bovina, ovina i caprina, s’aplica un règim d’ajuts als titulars de les ramaderies incloses als nuclis de control lleter i sotmeses a control de rendiments lleters, i assigna a les comunitats autònomes la responsabilitat de la seva resolució, tramitació i pagament.

Aquests ajust han estat convocats per l’ORDRE AAM/142/2014, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter, i es convoquen els corresponents a 2014.

Van dirigits a les persones titulars d'explotacions ramaderes de les espècies bovina, ovina i caprina destinades a la reproducció, acollides a control oficial de rendiment lleter, que compleixin els requisits establerts als articles 5 i 6 del Reial decret 368/2005, de 8 d'abril, que siguin una petita o mitjana empresa, i que formin part d'una organització o associació de ramaders reconeguda oficialment.

El termini per la presentació de sol·licituds és del 10 de maig al 9 de juny de 2014, ambdós inclosos.