FINANÇAMENT | 27/05/2014  Ruralcat

Préstecs per a projectes d'inversió d'empreses del sector primari

Mercès a un conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l'Institut Català de Finances (ICF), es crea un fons de garantia per al finançament de projectes d'inversió per donar cobertura als préstecs que les empreses beneficiàries pretenguin formalitzar amb l'Institut

Regadiu. Font:DAAM

L'ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, mentre que el DAAM ho fa des del punt de vista tècnic i assumeix un 80% de risc de l'operació.

La finalitat d'aquesta col·laboració és la de crear inversions que tinguin per objecte les següents actuacions:

Les condicions financeres que s'ofereixen són:

 • Import: mínim de 3.000€ i màxim d'1.500.000€
 • Termini: fins a 7 o 10 anys amb un màxim de 2 de carència inclosos
 • Interès:
  • Euríbor 12 mesos més diferencial fins al 3,95% en els de termini fins a 7 anys i
  • Euribor 12 mesos més diferencial fins al 4,45% en els de termini fins a 10 anys
 • Comissió d'obertura:
  • Per imports inferiors o iguals a 50.000€: comissió de 250€
  • Per imports superiors a 50.000€: comissió del 0,75%
  • En cas de terminis entre 7 i 10 anys, la comissió serà de l'1%
 • Garanties: les considerades com a suficients a criteri de l'ICF

Les sol·licituds corresponents s'hauran de fer a través de la Oficina Virtual de Tràmits (OVT)