| 15/09/2004  Ruralcat

Informe de la prospecció del Foc bacterià realitzada a Catalunya durant l¿any 2003

Us presentem l¿ informe de la prospecció del Foc bacterià realitzada a Catalunya durant l¿any 2003 realitzat per Josep Mª Vives de Quadras, Cap del Servei de Sanitat Vegetal, per tal de detectar possibles vivers clandestins i plantacions abandonades a les zones fruiteres catalanes. Vuit mostres de la zona de Puigcerdà, de les 1.509 analitzades als laboratoris de sanitat vegetal de Barcelona, Lleida i de la Universitat de Girona, han donat resultat positiu.

Us presentem l¿ informe de la prospecció del Foc bacterià realitzada a Catalunya durant l¿any 2003 realitzat per Josep Mª Vives de Quadras, Cap del Servei de Sanitat Vegetal, per tal de detectar possibles vivers clandestins i plantacions abandonades a les zones fruiteres catalanes. Vuit mostres de la zona de Puigcerdà, de les 1.509 analitzades als laboratoris de sanitat vegetal de Barcelona, Lleida i de la Universitat de Girona, han donat resultat positiu.

Antecedents
A Catalunya, i concretament a la província de Lleida, l¿any 1998 es van registrar per primer cop 6 focus de Foc bacterià Erwinia amylovora, algun dels quals de rellevant importància. Per a erradicar-los es van arrencar 14,96 ha de fruiters. Durant l¿any 1999 es van detectar 8 nous focus propers als anteriors, que obligaren a arrencar 4,5 ha més de fruiters. Des de llavors, tot i les intenses prospeccions efectuades, no s¿havien trobat nous focus de la malaltia a Catalunya. Un fet important és que en el mes d¿octubre de 2003 es detectà un important focus al municipi de Puigcerdà, en una zona molt propera a la frontera francesa.
dalt ^
Xarxes de punts de seguiment
Des de l¿any 1993 hi ha establertes les preceptives xarxes de seguiment, tant en zones fruiteres com sobre plantes ornamentals i silvestres susceptibles al Foc bacterià. Durant la campanya 2003 es van prospectar 795 punts, en els quals es van recollir 90 mostres simptomàtiques, donant 8 d¿aquestes (procedents les 8 de la zona de Puigcerdà) resultat positiu.
dalt ^
Prospecció de vivers
Es van prospectar un total de 260 vivers que tenien plantes susceptibles al Foc bacterià, dels quals es van recollir i es van enviar al laboratori 452 mostres, sense que en cap cas es detectés la presència del patogen.
dalt ^
Prospecció intensiva 2003
Atesa la importància que pot tenir per a les zones fruiteres catalanes la introducció del Foc bacterià, es va procedir un any més a una completa campanya de prospecció de plantacions susceptibles per a la detecció de possibles nous focus, així com per a detectar possibles vivers clandestins i plantacions abandonades. Per a realitzar la campanya 2003, es van contractar per part del DARP un total de 39 tècnics i personal auxiliar, destinats a prospeccions de camp i a reforçar els laboratoris de diagnòstic. Així mateix, es va comptar amb la col·laboració de les ADV de la zona de Lleida i Girona, per a completar la prospecció total dels fruiters. Les prospeccions es van realitzar de forma intensa a les cinc demarcacions catalanes (prospecció Girona i Lleida), sobre un total de 20.093 ha, que comprenen la pràctica totalitat de les plantacions fruiteres susceptibles al Foc bacterià. Les prospeccions van ser particularment intenses a les zones distants 1 km (zona de seguretat) dels focus registrats durant els anys 1998 i 1999 a Lleida. També s¿ha prospectat intensament la zona de seguretat de la Cerdanya dels punts de Puigcerdà on es va detectar el focus el 9 d¿octubre d¿aquest any.
dalt ^
Mostres analitzades
Durant la campanya es van enviar als laboratoris de sanitat vegetal de Barcelona, Lleida i de la Universitat de Girona un total de 1.509 mostres, procedents tant de la prospecció de camp com dels vivers, incloent moltes mostres asimptomàtiques. Els mètodes d¿anàlisis utilitzats foren: ELISA amb enriquiment previ, PCR, cromatografia de gasos i inoculació en fruit. Les mostres en principi sospitoses s¿analitzaren per tots els mètodes d¿anàlisis. La dada important, com s¿ha indicat, és que 8 mostres han donat resultat positiu, confirmat pel laboratori estatal de referència.
dalt ^
Actuacions en el nou focus de Puigcerdà
Es van arrencar i incinerar totes les pereres i pomeres de la parcel·la d¿on procedien les mostres que van donar resultats positius. L¿extensió de dita parcel·la era de 3,67 ha. També es van arrencar plantes silvestres afectades i les susceptibles limítrofes a la parcel·la. Així mateix, es va establir la preceptiva zona de vigilància intensiva al voltant del focus. En la propera campanya caldrà reforçar les prospeccions en aquesta comarca, que té especials dificultats de control a causa de l¿existència de nombroses plantes ornamentals i silvestres susceptibles i a la proximitat amb la frontera francesa on existeixen focus de la malaltia.
dalt ^
Conveni amb la Universitat de Girona
La Universitat de Girona disposa d¿un equip altament especialitzat en l¿estudi del Foc bacterià, el qual està dirigit pel Dr. Emili Montesinos. Per aquest motiu es va firmar un nou conveni amb l¿objecte d¿estudiar amb profunditat la malaltia i donar suport a les analítiques que efectuen els nostres laboratoris de diagnòstic.
dalt ^
Cost econòmic de la prospecció de Foc bacterià - 2003
La despesa feta per la contractació de personal de camp i laboratori, la col·laboració de les ADV, el conveni amb la Universitat de Girona, les publicacions diverses i les indemnitzacions pel focus de Puigcerdà (3,67 ha) van suposar un cost total de 904.685 ¿. Per a més informació, consulteu les Unitats Territorials de Sanitat Vegetal del DARP:
Barcelona: 93 409 20 90
Tarragona: 977 25 04 21
Terres de l¿Ebre: 977 44 21 16
Lleida: 973 24 50 58
Girona: 972 45 43 10
dalt ^
Informacions relacionades Prospecció del Foc bacterià a Girona. Resum dels anys 1997 a 2003 Prospecció del foc bacterià 2003 a la zona fructícola de Lleida Fitxa del Foc bacterià El DARP tanca la campanya 2002 de prospeccions del foc bacterià sense localitzar cap nou focus a les comarques de Lleida El DARP detecta un focus de Foc Bacterià a una plantació de pereres a la comarca de la Cerdanya