MEDI NATURAL | 11/06/2014  Generalitat de Catalunya

El Govern posa en marxa el dispositiu de la Campanya Forestal 2014

Enguany s'incrementen les hores de servei dels bombers funcionaris i es presenten novetats pel que fa a infraestructures estratègiques d'autoprotecció i la dinamització dels sectors de la fusta i l'agroforestal

En l’actual campanya destaca la importància de les actuacions -aprovades enguany i actualment en curs- en els àmbits de les infraestructures estratègiques d’autoprotecció (essencials per garantir que l’operatiu es concentra en les tasques d’extinció) en la recuperació de terres de conreu i creació de mosaic agroforestal, (per evitar la continuïtat de les masses forestals i reduir el risc d’incendi) i, també, en la dinamització del sector de la fusta i dels aprofitaments forestals així com els canvis normatius que afavoreixen les tasques de prevenció a través de la col·laboració amb els ajuntaments, entitats supramunicipals i altres agents vinculats.

 

Novetats 2014 en l’àmbit de la prevenció

 

Entre les novetats que ha desenvolupat el Departament d’Agricultura i que incideixen directament en la prevenció dels incendis forestals cal remarcar les següents:

A. INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIQUES D’AUTOPROTECCIÓ

1. Urbanitzacions: Article 179 de la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic modifica la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis forestals que reforça i amplia l’obligació d’executar les mesures de prevenció dels incendis forestals a l’entorn d’urbanitzacions, nuclis urbans propers a zona boscosa i edificacions aïllades.

2. Execució de franges: En tràmit la modificació legislativa que permetrà als ajuntaments l’execució de les franges, quan els responsables de l’execució no se’n facin càrrec, establint les corresponents taxes per prestació de serveis, ja que més del 80% de la superfície forestal és de propietat privada i demana la coresponsabilitat en l’àmbit de la prevenció, especialment a les urbanitzacions i zones de transició urbana-forestal que és on el perill d’incendis per negligències o manca de gestió esdevé sovint elevat.

3. Rompudes post incendi: Article 177 de la llei 2/2014 introdueix la possibilitat de realitzar rompudes sobre terrenys crematsquan aquestes tinguin interès des del punt de vista de prevenció d’incendis amb l’objectiu d’establir aquest mosaic agroforestal que eviti la continuïtat de les masses forestals i la propagació dels incendis.


B. LÍNIES DE DINAMITZACIÓ DELS SECTORS DE LA FUSTA I AGROFORESTAL

1. Increment oferta de fusta /subhastes forest públics: Enguany el DAAM ha doblat l’oferta de fusta, incrementant un 46% l’oferta per a aprofitaments forestals, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, que ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha.

2. El Govern ha aprovat el Pla Econòmic Financer de Forestal Catalana, que planifica les inversions del Departament, donant una protagonisme pràcticament exclusiu a les actuacions destinades a la prevenció d’incendis i a la restauració de zones afectades per catàstrofes. Aquest Pla té vigència de dos anys, 2014 i 2015, i aquesta anualitat (2014) es dota amb 4,6 milions d’euros.

3. Estratègia per promoure la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola. La importància d’aquesta mesura és que per primera vegada es vincula l’ajut a la instal·lació de calderes al fet que els municipis disposin d’un pla de prevenció forestal. En aquest sentit, s’està fent un gran esforç per desenvolupar el Pla de calderes amb una inversió inicial de 800.000 euros per tal de promoure la demanda de biomassa local.Aquesta iniciativa s’inscriu dins la fase pilot del Programa operatiu FEDER i es pretén estendre-la a partir del 2015. Amb això es prioritzen projectes petits i de proximitat que no encaixen en el model de les grans empreses de serveis energètics. Una altra de les línies que es desenvolupen dins aquesta estratègia és la de substituir calderes de gasoil per calderes de biomassa per afavorir el consum de fusta pròpia i la reducció de la despesa energètica i alhora de la petjada de carboni.

4. Creació de la Comissió tècnica per a l’execució dels plans d’aprofitament forestal, amb participació del sector (serradors i rematants).

5. Línia d’actuació per fomentar l’ús de la fusta en construcció (conveni amb Incafust) per desenvolupar projectes exemplificadors en edificis de la Generalitat; rehabilitacions (a través dels Plecs de condicions tècniques en les licitacions per a edificis públics).

6. Foment del consum de fusta. Prova pilot amb el Gremi de Fusters de Catalunya, establiment de la marca Catalana de fusta i suro .

7. Increment significatiu (que passarà del 7% actual al 15%) de les dotacions previstes en el nou Pla de Desenvolupament rural 2014-2020 (actualment en informació pública), que preveu unes inversions de com a mínim 48 M€ directament en actuacions de prevenció i restauració del potencial forestal; i 11,5 per xarxes viàries per a la gestió de boscos i infraestructures estratègiques de prevenció.

8. Pla general de política forestal 2014-2024, que ja ha passat la tramitació ambiental preceptiva i avui mateix ha estat aprovat pel consell tècnic, és el pla marc pel desenvolupament del sector forestal que permetrà millorar i equilibrar la gestió del conjunt del territori forestal de Catalunya contribuint així a la millora en la prevenció d’incendis.


D’altra banda, el DAAM ha realitzat un esforç per mantenir el pressupost en matèria de prevenció (14,4 milions d’euros, dels quals 12,8 són inversió directa i la resta despeses del capítol 1) i el personal dedicat a les tasques de prevenció incloent enginyers forestals, personal de comunicacions i SIG, personals dels serveis específics de prevenció d’incendis de la Subdirecció general de Boscos, guardes de reserva i els membres del Cos d’Agents Rurals (576 persones, incloent CAR).

Així mateix, durant aquest any el Departament ha continuat apostant per consolidar el model de planificació en matèria de prevenció d’incendis i es continua impulsant la dotació al territori de les infraestructures específiques per a la prevenció d’incendis, com punts d’aigua per als mitjans d’extinció, àrees de baixa càrrega de combustible, franges d’urbanitzacions i pistes forestals.

Pel que respecta a la superfície de titularitat privada durant els darrer any s’ha continuat recolzant la realització de treballs que pretenen afavorir aquesta línia d’actuació. Així, s’ha publicat la convocatòria de gestió forestal sostenible del Centre de la Propietat Forestal, que dota amb més de 4,9 milions d’euros els treballs silvícoles i els de prevenció d’incendis.

En definitiva tot aquest esforç realitzat tant en superfícies privades com públiques durant l’any 2013 es resumeix en l’execució de treballs silvícoles sobre més de 23.000 ha i la posada a disposició de la indústria de 780.000 tones de fustes i llenyes. L’objectiu a més llarg termini és arribar a una gestió de prop del 50% de la superfície per l’any 2020.

Les cremes controlades de vegetació en alta muntanya com a mesura de prevenció d’incendis forestals i en gestió d’espais naturals humits per millora de l’habitat han significat en aquesta campanya 2013 un total de 40 cremes controlades amb una superfície de 245 ha tractades (168 de pastures de muntanya i 77 per a la millora d’hàbitats humits).

Pel que fa a l’activitat inspectora i reguladora també ha estat molt intensa durant els darrers 12 mesos. El Cos d’Agents Rurals ha realitzat més de 17.600 actuacions de prevenció en activitats i infraestructures generadores de perill (2.000 més que l’any anterior) i s’han tramitat més de 121.000 comunicacions i autoritzacions per activitats que comporten un perill d’incendi forestal, el que suposa un increment del 98% respecte a l’any anterior .

Així mateix s’han incrementat les actuacions de sensibilització i educació ambiental que realitza el CAR en matèria de prevenció d’incendis (escoles, fires, reunions informatives amb subsectors etc.) fins a un total de 1.161 actuacions, amb un increment del 18%.

 

Operatiu d'extinció d'incendis: dispositiu del Departament d'Interior

 

El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha explicat que preveiem una campanya de calor (diferent d’una campanya de sequera) semblant a l’estiu de 2007 caracteritzada per episodis puntuals de risc amb possibles situacions de simultaneïtat.

El Conseller ha explicat que “el canvi més rellevant de la present campanya forestal” és l’increment net de 73.980 hores de servei de bombers funcionaris, cosa que equival a disposar de 102 bombers més. És a dir, “amb aquest sobreesforç que demanem (òbviament retribuint-lo), ens situem pel que fa a recursos humans disponibles per la campanya forestal d’enguany en el mateix nivell que l’any 2011”.

Per altra banda i més enllà dels bombers funcionaris i dels bombers voluntaris, la campanya d’estiu s’incrementa en la incorporació de 840 efectius més, 576 dels quals són auxiliars d’ofici forestal AOFS i la resta es reparteixen entre conductors, operadors de sala, periodistes, i guaites (98), entre altres.

S’activen la pràctica totalitat dels punts de guaita en coordinació entre la DGPEIS i el Patronat de Collserola i la Diputació de Barcelona (un total de 53 punts: 11 Girona, 7 a la Regió Centre, 9 Lleida, 8 Tarragona, 9 Terres Ebre, 6 Àrea Metropolitana Nord, 3 Àrea Metropolitana Sud).

A aquest contingent s’ha de sumar 36 EPAF : Equips de Prevenció Activa Forestal i 331 persones de suport en l’àmbit dels serveis centrals i de les regions d’emèrgencia.

Des de la perspectiva de protecció civil la campanya d’enguany comptarà amb 81 associacions de voluntaris que representen un total de 902 voluntaris inscrits tots ells al registre de protecció civil i als que cal sumar 110 tècnics i professionals de la DGPC. (És a dir, que enguany comptem amb 17 associacions noves registrades i 142 nous voluntaris).

Pel que fa als mitjans materials es manté la capacitatdels mitjans aeris dels dos darrers anys: 35 mitjans aeris (30 dels quals en base a CAT i 5 en base a fora de CAT, 25 dels quals són helicòpters i 10 avions).