REG | 20/04/2020  Ruralcat

Novetats en les recomanacions de reg

L’aigua és un recurs limitat i en el nostre país sovint és escàs, per tant cal fer-ne una gestió el més eficient possible. Aquest és l’objectiu que és busca en una programació de reg racional i setmanal que ofereix l’Eina de recomanacions de reg de Ruralcat.

Portada de la Fitxa tècnica nº 6:

Portada de la Fitxa tècnica nº 6: "Eina de recomanacions de reg de RuralCat"

La dosi de reg a aplicar en els diferents cultius depèn de la pluviometria, la evapotranspiració i l’aigua disponible al sòl. Aquests tres paràmetres tenen una gran variabilitat entre les diferents campanyes de reg, això fa que els valors mitjans no siguin útils per conèixer les dosis reals de reg i siguin necessàries les dades climàtiques de l’any per programar el reg, en cas contrari es sotmetria el conreu a condicions d’excés d’aigua o d’estrès hídric.

Per tal de facilitar el càlcul de les necessitats hídriques dels conreus disposem de l’Eina de Recomanacions de Reg de Ruralcat, que utilitza el càlcul del balanç hídric. Les necessitats hídriques es calculen en base a les dades diàries meteorològiques mesurades al llarg de la setmana anterior, aquestes dades són l'evapotranspiració de referència (ETo) (mm) i la precipitació enregistrada (mm) a cadascuna de les estacions agroclimàtiques que l’eina té introduïdes. Aquestes estacions pertanyen al Servei Meteorològic de Catalunya.

Les necessitats de reg es calculen com a diferència entre la demanda evapotranspirativa (ETc) i la pluja efectiva (Pe) per cada període en concret.

Necessitats hídriques (NH)= ETC= ET0 * KC                                                                                                       

Necessitats de reg (NR) = (ETC - Pe)                                                                                                                      

Necessitats netes de reg (NNR) = [(ETC - Pe) / Eficiència del sistema de reg]             

L’Eina permet entrar diferents característiques de la parcel.la per poder ajustar les necessitats de reg a les característiques particulars d’aquesta. Quan s’entra el cultiu s’estableix segons tipologia de cultiu quines són les dates de floració, emergència i transplantament, i les dates de collita, això permet ajustar les diferents fases del cultiu, els valors de kc (Coeficient de cultiu), a la casuística de la parcel.la de l’usuari. També permet definir quines estratègies de reg s’utilitza, i per aquest motiu, a l’elegir el cultiu es diferència, si existeix la possibilitat, entre regs deficitaris controlats, reg totals o regs de suport. Altres característiques per ajustar més les necessitats de reg al cultiu de l’usuari és; si hi ha coberta vegetal entre fileres, si l’explotació disposa de xarxes antipedra i, en el cas de les hortícoles, si hi ha encoixinat.

Aquest any una de les millores introduïdes a l’Eina és el nou càlcul que permet l’ajustament de la Kc en llenyosos, en la nova formulació del càlcul s’ha introduït l’altura de l’arbre, d’aquesta forma l’ajustament que es fa en relació a la grandària del l’arbre, a part de tenir en compte el marc de plantació i l’amplada de la copa de l’arbre, també es té en compte aquesta altra variable. Aquesta nova formulació permet donar recomanacions de reg més ajustades a les parcel·les de cultius llenyosos i vinya i es millora el servei que rep l’usuari.

El nombre de cultius disponibles a l’eina de recomanacions de reg de Ruralcat és de 45, amb 60 estratègies diferents de cultius (Reg de suport, RDC en alguns dels cultius). Les recomanacions de reg són setmanals, es pot rebre per correu electrònic o en missatge de text (SMS). El valor de la dosi de reg es dóna en metres cúbics/ha i setmana, també al definir el sistema de reg permet calcular el número d’hores de reg setmanals. Aquests cultius introduïts, d’altra banda, queden també registrats dins de l’apartat Gestió de cultius, de forma que l’usuari podrà modificar els paràmetres en qualsevol moment. També es pot consultar la programació anual de cultius entrats a l’Eina des del 2007 fins a l’actualitat en l’apartat de Consulta d’històrics. Per una millor navegació per l’Eina s’ha millorat la visualització d’aquests apartats.

L’Eina va millorant perquè les recomanacions que rep l’usuari de la seva parcel·la de reg siguin més precises, tot i així, és una eina de decisió, i l’usuari serà qui prendrà la decisió final del reg.

Durant aquests últims anys s’han afegit millores que han permès evolucionar a més fiabilitat en aquestes recomanacions, millor visualització de l’eina i millora del seu maneig per part de l’usuari, algunes d’aquestes millores són:

  • Posar limitants en valors d’entrada de dades per evitar errors a l’entrar a l’eina com per exemple marcs de plantació nuls.
  • Permetre posar número d’emissors en decimals (nº emissors/arbre)
  • Avisos a l’elegir plantacions de llenyosos per a recordar a l’usuari que les recomanacions de reg de l’eina són per arbres adults
  • Afegir el reg post-collita en la consulta d’històrics de cultius llenyosos
  • La possibilitat d’enviar ens sms o correu a la mateixa pantalla d’entrada de dades i no tenir que anar a Gestió de cultius.
  • Millora de la visualització de l’índex de l’Eina i fer-la més atractiva
  • Afegir els Regs deficitaris controlats de l’ametller i l’olivera
  • Afegir com a mínim una estació agroclimàtica per totes les comarques de Catalunya

Amb tots els canvis que s’han fet a l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat, s’ha actualitzat la Fitxa tècnica 6.- Eina de Recomanacions de reg per a que estigui a disposició de tots els usuaris actualitzada amb les novetats que s’ha implantat. Les Fitxes tècniques són documents que recullen resumidament diferents aspectes de la pràctica i maneig del reg, de l’ús de les eines disponibles de reg, aspectes bàsics d’instal·lacions de reg i temes d’energia, entre d’altres. Us animem a que consulteu la nova fitxa tècnica de l’Eina de Reg que trobareu en aquest enllaç:

 https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/7676342/Fitxa+t%C3%A8cnica+06.+Eina+recomanacions+reg+RuralCat_canvi+de+formula.pdf/de0053a2-44b5-45ee-b7a2-86c9fd67cb88

Font: Oficina del Regant