AJUTS | 18/07/2014  RuralCat

Convocatòria d'ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat i l'artesania alimentària

El DAAM ha aprovat les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, i convoca els corresponents a l'any 2014, per ORDRE AAM/217/2014, de 9 de juliol (DOGC Núm. 6667 - 18.7.2014)

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris, que gaudeixen d’unes característiques diferencials i de qualitat, han estat prioritats de l’Administració. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) dóna suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d’un distintiu comunitari de denominació d’origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), denominació d’origen vitivinícola protegida (DOP), indicació geogràfica protegida vitivinícola (IGP) i especialitat tradicional garantida (ETG).

Els distintius d’origen i qualitat dels productes agroalimentaris DOP/IGP vitivinícola, DOP, IGP i ETG possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen o pels mètodes de producció i/o elaboració i estan regulats per Llei.

L’artesania alimentària també regulada per la Llei i es defineix com l’activitat d’elaboració i transformació de productes alimentaris que compleixen els requisits que assenyala la legislació en aquesta matèria i estan subjectes, durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen a les persones consumidores un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal artesana. L’artesania ocupa un punt important d’inflexió entre el consum del producte sense transformar i la indústria de l’alimentació.

Les entitats associatives d’artesans i artesanes sense ànim de lucre proporcionen a les persones associades assessorament i informació sobre l’adaptació a les noves tecnologies, i al mateix temps uneixen esforços per assolir objectius comuns que beneficiïn el conjunt de persones artesanes associades i augmentin el coneixement de la producció artesanal alimentària entre les persones consumidores.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.

La dotació pressupostària es distribueix de la manera següent:

  • La promoció dels distintius d’origen i qualitat DOP, IGP, ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement provisional està dotada amb un import màxim de 40.000,00 euros.
  • La certificació dels distintius d’origen i qualitat de les DOP i IGP vitivinícoles, DOP, IGP i ETG està dotada amb un import màxim de 140.000,00 euros.
  • La promoció de l’artesania alimentària a Catalunya està dotada amb un import màxim de 40.000,00 euros.

Aquests ajuts van a càrrec de la partida pressupostària del DAAM per a 2014 dotada amb un import màxim de 220.000,00 euros.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts, imputables a l’anualitat 2014 i compreses entre el 16 d’octubre de 2013 i el 15 de setembre de 2014, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DAAM el 3 d’octubre de 2014, per tal que com a màxim el dia 10 de desembre de 2014, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.

L’òrgan instructor dels expedients d’ajuts és el Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.