RAMADERIA | 15/06/2020  Ruralcat

Entra en funcionament el mòdul del Registre d’explotacions ramaderes en el Sistema GTR (Gestió Telemàtica Ramadera)

Mitjançant aquest nou sistema de gestió telemàtica que es posa en marxa avui, els titulars d’explotacions ramaderes o el seus representants legals hauran de sol·licitar o comunicar telemàticament la inscripció o modificacions de les seves activitats ramaderes, substituint la sol·licitud per petició genèrica de l’actual mòdul del SIR. També permet consultar les dades de les seves explotacions i mantenir-ne actualitzat el cens.

Accés al mòdul de Registre d’explotacions ramaderes del sistema GTR

Accés al mòdul de Registre d’explotacions ramaderes del sistema GTR

Avui està previst que entri en funcionament el mòdul de Registre d’explotacions ramaderes del sistema GTR (Gestió Telemàtica Ramadera), que substituirà el mòdul de registre de l’actual aplicació SIR (Sistema d’Informació Ramadera) pel que fa referència al tràmit de registre i a la gestió de les explotacions ramaderes a Catalunya.

El projecte GTR consisteix en un sistema modular integrat amb una definició funcional àgil, enfocat específicament al sector ramader. El sistema integra tots els agents implicats en la producció d’aliments, incloses la gestió de les explotacions, dels escorxadors, els veterinaris habilitats, els laboratoris, etc..., i es preveu que sigui el mitjà habitual de relació entre el sector ramader i l’Administració.

El GTR va iniciar-se amb el sector porcí, que reclamava un sistema que agilitzés la seva gestió amb l’Administració, amb la finalitat de donar compliment a la normativa estatal referent a la traçabilitat animal  i al sistema registre de moviments i d’identificació dels animals.

En una segona fase s’ha treballat en el nou mòdul de Registre d’explotacions ramaderes, de manera que, amb l’entrada en producció d’aquest mòdul quedarà coberta, en un mateix sistema GTR, tota la traçabilitat dels animals. El mòdul del Registre d’explotacions ramaderes del GTR, a diferència d’aquest mateix mòdul al SIR, permet als titulars de les explotacions ramaderes sol·licitar i/o comunicar de forma telemàtica l’inici d’activitat o la modificació de qualsevol activitat ja existent i inscrita al registre, així com comunicar canvis de titularitat i/o propietat, actualitzar el cens i consultar les dades de les explotacions de les quals constin com a titulars o representats legals.

En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, tenen la consideració de subjectes obligats a comunicar-se electrònicament amb l’Administració totes les persones jurídiques i les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica. Això implica que, a partir del 2 d’octubre del 2020, totes les persones titulars d’explotacions que no tinguin la consideració “d’autoconsum” hauran de realitzar les seves sol·licituds i comunicacions, iniciant el tràmit i adjuntant tota la documentació que es consideri necessària, mitjançant aquest mòdul de Registre d’explotacions del GTR. Tanmateix, l’aplicació està preparada per tal que els subjectes no obligats puguin comunicar la seva activitat bé de forma presencial o si volen de forma telemàtica.

Pel que fa l’accés a l’aplicació, tots els titulars d’explotacions i els seus representants legals que ja consten registrats al SIR se’ls ha assignat un rol ramader a GTR.  Per tant, per accedir al mòdul del registre d’explotacions ramaderes del GTR, i en cas de no disposar de la clau de pas adient (per usuaris GTR porcí la clau és la mateixa), només caldrà que sol·licitin la recuperació de la contrasenya mitjançant la opció: “Has oblidat la contrasenya?”. Per a nous titulars que no disposin de rol assignat al GTR, caldrà que sol·licitin usuari i contrasenya mitjançant l’opció “Registra’t” (situat a la part dreta de la pantalla d’accés al GTR). En cas de dubte hauran d’adreçar-se a la bústia gtr.darp@gencat.cat.

Finalment, cal destacar que s’ha creat el rol tècnic de projecte per tal que aquests puguin realitzar els tràmits en representació dels titulars d’explotacions que tinguin dificultats amb els tràmits telemàtics. Els tècnics de projecte hauran d’accedir al GTR preferentment amb certificat digital.  No obstant, prèviament han de disposar del seu corresponent rol al GTR, que hauran de sol·licitar mitjançant l’opció “Registra’t” (situat a la part dreta de la pantalla d’accés al GTR); en cas de dubte hauran d’adreçar-se a la bústia gtr.darp@gencat.cat.

El GTR continuarà evolucionant i desenvolupant altres mòduls, com ara el d’identificació, traçabilitat i gestió sanitària del sector boví, identificació i traçabilitat del sector de l’oví i el cabrum, traçabilitat del sector avícola, i altres espècies, gestió de l’alimentació animal, entre altres, per tal de facilitar la relació del sector primari amb l’administració i ser una eina de control per assegurar la seguretat alimentària, la traçabilitat dels animals i donar transparència a les activitats del sector primari.

Font: DARP

Informació relacionada