SANITAT ANIMAL | 28/06/2004  Ruralcat

S'aproven les normes d'instal·lació i manteniment de les explotacions cunícoles

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que recull les condicions sobre infraestructura, registre i pràctiques ramaderes obligatòries de les explotacions dedicades a la cria i manteniment de conills i llebres. Aquest permetrà una classificació zootècnica de les explotacions segons les activitats a les quals es dediquen.

Conills

Amb el nou decret es posarà en marxa el Sistema d'identificació dels animals de l'espècie cunícola, als quals es distingirà quan es reprodueixin amb una marca consistent en un crotal auricular o un tatuatge a l'orella, que permetrà identificar l'explotació de la qual procedeixen. Quan es tracti d'animals no reproductors que hagin de ser transportats fora de l'explotació, hauran d¿anar en gàbies segellades amb una marca en el precinte que identifiqui l'explotació d'origen. El text aprovat contempla igualment la creació d'un Registre general d'explotacions cunícoles, que quedarà integrat en el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA), i un llibre de registre d'explotació, que cada titular haurà de tenir actualitzat amb les dades de l'explotació, la seva classificació zootècnica, informació sobre inspeccions i controls, així com dades sobre l'entrada i sortida de lots d'animals, incidències de malalties infectocontagioses i censos mitjos per categories d'animals. Condicions higièniques i d'instal·lació
Les explotacions cunícoles hauran de tenir un programa sanitari bàsic, supervisat per un veterinari autoritzat. A més a més, necessitaran una qualificació segons el seu nivell sanitari que condicionarà el moviment dels animals entre explotacions. El decret estableix que tan sols podran desplaçar-se a explotacions amb una qualificació sanitària igual o inferior a la de l'explotació d'origen. Quant a les condicions relatives a la construcció, instal·lació, i ubicació de les explotacions, s¿hauran de situar en àrees voltades, amb una distància mínima de 500 metres entre explotacions, per a les que s'instal·lin després de l'entrada en vigor del nou decret. Tanmateix, hauran de comptar amb equips de neteja i desinfecció de rodes de vehicles i calçat d¿operaris i visitants.