REG | 20/07/2020  Ruralcat

El projecte IRRIGATION+ quantificarà des de l'espai l'ús d'aigua de reg

El reg representa una de les intervencions humanes amb més impacte en el cicle de l’aigua, considerant que l’agricultura de reg representa el 70% de l’aigua consumida a tot el món. El coneixement de la distribució i l'extensió de les zones de regadiu, així com de la quantitat d’aigua que s’utilitza per al reg, juga un paper fonamental tant a l’hora de simular les necessitats d’aigua de reg, com de quantificar l’impacte del reg sobre el clima, el cabal dels rius i l’esgotament de les aigües subterrànies.

Reg en agricultura

Les dades d'IRRIGATION+ s’utilitzaran per quantificar les diferències en termes d’ús real d’aigua, de zones regades per mètodes moderns i de reg tradicional

Obtenir informació d’alta qualitat sobre el reg a l'escala global és difícil, sobretot en termes de quantificació de l’aigua realment usada per al reg. L'objectiu principal del projecte IRRIGATION+ és explorar, desenvolupar i validar conjunts de dades i algoritmes avançats d'observació de la Terra (teledetecció espacial) i algoritmes per al mapeig i quantificació de regs a escala regional o global. En particular, el projecte se centra en els darrers avenços en observació de la Terra, segons les missions de l'Agència Espacial Europea (ESA) Sentinel, en sinergia amb altres tipus i models de dades. Aquest projecte, finançat per l'ESA, és liderat per l'IRPI-CNR (Itàlia) i compta en el consorci amb presència de centres de recerca i empreses d'Europa. El soci català és l'Observatori de l'Ebre (URL-CSIC), situat a Roquetes (Baix Ebre).

Aquest projecte centrarà els seus esforços en unes quantes àrees pilot, inclosa la conca de l'Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) recull dades meteorològiques i hidrològiques àmplies a través del seu sistema automàtic d’informació hidrològica (SAIH), que es complementa amb un sistema de modelització en temps real. Per tant, es tracta d’una conca rica en dades. Tot i això, actualment la CHE no recull dades sobre l’ús de l’aigua un cop aquesta ha sortit dels canals principals i es transporta als camps per a regar. Les dades sobre pràctiques de reg a escala de la parcel·la de què disposa la CHE provenen del cadastre i d'enquestes. Com a conseqüència, aquesta informació pot no coincidir amb l’ús real d’aigua al terreny. En aquest projecte, els productes generats a IRRIGATION+ s'utilitzaran per validar les dades sobre pràctiques agrícoles disponibles per a la planificació hidrològica (identificació de les parcel·les de reg i els volums d’aigua realment aplicats a la demarcació). També es validaran les assignacions objectiu que s’utilitzin per a l’elaboració d’informes de compatibilitat amb el Pla Hidrològic. 

                       

Estimacions del reg basades en prodcutes d’humitat del sòl realitzades a les zones de regadiu del centre de la conca de l'Ebre

A Catalunya, l’Oficina del Regant- EA Tàrrega del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dóna suport a iniciatives, tant públiques com privades, relacionades amb tot el relacionat amb el reg. Afavoreix l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat del reg, i també l’ús de les noves tecnologies en la gestió i programació del reg. L’Oficina de Regant col·labora sovint amb les Comunitats Generals de Regants, que agrupa els propietaris de regadius dins de les seves respectives zones de concessió. Entre altres tasques, les comunitats gestionen la distribució de l’aigua als agricultors. Algunes d'aquestes comunitats han modernitzat els seus regadius o plantegen fer-ho en un futur pròxim. La transició cap als mètodes de reg moderns suposa un gran repte tècnic, econòmic i social i qualsevol dada que pugui ajudar a informar sobre els impactes de la transició serà útil per a la Comunitat de Regants i també per a l'Oficina del Regant. Les dades d'IRRIGATION+ s’utilitzaran per quantificar les diferències en termes d’ús real d’aigua, de zones regades per mètodes moderns i de reg tradicional. Aquests impactes també s’analitzaran a les simulacions SURFEX (sense reg, reg modern i  reg tradicionals), que permetran quantificar l’evapotranspiració i el drenatge en aquestes zones i, a més, permetran provar diferents mètodes de reg a la mateixa zona.

Contacte:

Dr. Pere Quintana Seguí

Observatori de l’Ebre (Universitat Ramon Llull - CSIC).

pquintana@obsebre.es

http://www.obsebre.es

Informació relacionada