LLAVORS | 27/07/2020  Ruralcat

El DARP regula el Banc de Llavors de la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va posar en funcionament l’any 2015 un banc de llavors, on es conserven les llavors de les varietats locals catalanes.

Llavors

El banc de llavors conserva les mostres de totes les varietats locals inscrites al Catàleg

En vista de l’experiència adquirida, es considera convenient que aquest banc s’integri dins de l’estructura del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, atès que és aquest Departament qui té, en l’àmbit de les seves competències i a través dels seus òrgans, la funció de promoure la recuperació i la conservació de la biodiversitat cultivada i dels recursos fitogenètics, així com la de fomentar el seu ús, la seva divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya i/o de totes aquelles que representin un interès especial o un patrimoni genètic. 

El DARP, per tal d’identificar i recopilar la informació de les varietats que tenen un interès per a ser conservades, va crear, l’any 2012, el Catàleg de varietats locals d’interès agrari, mitjançant el Decret 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal.

El banc de llavors conserva les mostres de totes les  varietats locals inscrites al Catàleg, d’aquelles espècies que es conserven en llavor, així com també conté altres mostres de llavors i d’altres mostres de llavors que es puguin cedir per part de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, o per part de qualsevol ciutadà, a títol no onerós o gratuït. La conservació es duu a terme en condicions de congelació, de manera que es garanteix la preservació a llarg termini de les varietats locals catalanes, amb l’objectiu final de conservar en bones condicions totes les llavors que es guarden al banc.

Les funcions del banc de llavors són rebre les llavors aportades amb les sol·licituds d’inscripció en el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya; rebre les llavors cedides per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, o per part de qualsevol ciutadà, a títol no onerós o gratuït, i comprovar la qualitat de les llavors; preparar les llavors per a la seva conservació; emmagatzemar les col·leccions base de llavors del banc i impulsar la col·laboració amb altres bancs de germoplasma, així com amb entitats públiques i privades que treballin en l’àmbit de la conservació de llavors a Catalunya, amb  la finalitat exclusiva de garantir la regeneració del material del banc de llavors.

El banc està ubicat físicament a Lleida, a les instal·lacions del Laboratori de Llavors i la seva gestió correspon al Servei d’Ordenació Agrícola del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Es pot trobar mes informació al següent enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_biodiversitat_cultivada/

Font: DARP