DEJECCIONS RAMADERES | 06/05/2004  Ruralcat

Porcat reclama més compromís amb els plans de gestió de purins

L¿Associació catalana de productors de porcí, Porcat, ha emès un comunicat en què manifesta el malestar del sector amb l¿Administració agrària catalana degut al retard en la validació dels plans de gestió de purins i en la construcció de noves plantes de cogerenació. Mentre, els ramaders "han fet grans esforços per adaptar-se a les noves normatives que han suposat importants costos econòmics".

Porcs menjant

Foto: IRTA

La necessitat d'assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes (purins, fems, gallinassa, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats per tal d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries, va portar a desenvolupar nombroses disposicions legals. L¿última d¿aquestes disposicions va ser el Decret 220/2001 que obliga a totes les explotacions ramaderes, tret de les que no comercialitzin la seva producció, de disposar i aplicar un Pla de gestió de dejeccions ramaderes i portar un Llibre de gestió. Aquest Pla és considerat com a sistema de gestió vàlid als efectes de compliment de la normativa de regulació de les explotacions ramaderes i als efectes del que disposa la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental. A més a més, serveix per assegurar el compliment de la Directiva Nitrats. Inclou actuacions de suport tècnic, actuacions de suport econòmic, altres actuacions normatives i d'organització i un Pla de comunicació. El Decret 220/2001 estableix també l'obligació per als agricultors, no ramaders, d'acreditar la correcta gestió de la fertilització nitrogenada a totes les parcel·les agrícoles situades en àrees designades zones vulnerables. Porcat remarca en el seu comunicat que "els esforços per donar solucions als ramaders estan a les mans de l'Administració, no en les del sector". Tanmateix, l'Associació ha mostrat la seva voluntat de col·laborar amb el govern català.