BIOECONOMIA | 17/11/2020  Ruralcat

Catalunya comptarà amb la seva Estratègia de la Bioeconomia

L'Estratègia és una oportunitat per al sector agrari, forestal i pesquer per millorar la seva competitivitat i sostenibilitat i al mateix temps per establir vincles amb altres sectors econòmics, ambientals i social.

Cereals

A Catalunya la bioeconomia representava l’any 2016 un 4,6% del PIB

El DARP està liderant l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya, que té l’objectiu de promoure el desenvolupament sostenible de l’economia catalana mitjançant el foment de l’aprofitament i de la producció de recursos i processos biològics renovables, a l’hora que es promou la conservació del medi natural i la biodiversitat.

Els quatre eixos estratègics que defineixen l’EBC2030 són:

1) territori, recursos i capital natural.

2) bioproductes, bioconstrucció, bioembalatges i bioenergia.

3) sistemes alimentaris i alimentació saludable i sostenible de cadenes de valor no competitives.

4) transformació econòmica, social i ambiental.

L’Estratègia s’elabora en línia amb les previsions de l’Agenda 2030 de la ONU i en consonància amb l’Estratègia de la Comissió Europea. El pla proposarà un seguit de mesures transversals que han de connectar el territori i el sector agroalimentari i forestal amb la bioeconomia circular. Des de la gestió de les dejeccions ramaderes i la seva valorització com a fertilitzant d’excel·lència, a l’ús de la fusta provinent de la gestió forestal com a biomassa fins al pla d’acció interdepartamental per a l’aprofitament alimentari.

L’objectiu és donar sortida i posar en valor els subproductes de la indústria, el sector forestal, la ramaderia, l’agricultura i de la pesca i l’aqüicultura, és a dir, posar en valor cadenes que ara mateix no tenen valor, per avançar cap a una bioeconomia més circular i cap a polítiques més sostenibles, d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i de mitigació davant l’emergència climàtica.

L’EBC2030 es desenvoluparà entre el 2021 i 2030, amb el treball conjunt de l’administració, els centres de recerca, el teixit empresarial i la societat civil a partir de l’organització de dos tallers multisectorials i sis tallers sectorials de participació que faran possible la co-creació de l’EBC2030.

El primer taller multisectorial ha permès validar els eixos estratègics, identificar els instruments de governança i recollir idees per enriquir l’Estratègia. Els tallers sectorials pretenen validar, identificar i prioritzar accions i objectius sectorials per concretar els plans d’acció en els àmbits de la construcció, bioenergia, agroalimentari, bioproductes i territori i ciutadania. L’últim taller, de caràcter multisectorial, vol assentar les bases per a possibles col·laboracions i preveu la implementació d’accions.

Segons un primer document de diagnosi, encarregat pel Departament d’Agricultura al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), a Catalunya la bioeconomia representava l’any 2016 un 4,6% del PIB i ocupava 193.819 persones, cosa que suposa el 5,4% del total de llocs de treball. Amb la implantació de l’Estratègia, s’espera que aquestes xifres augmentin en els pròxims anys. 

El desenvolupament d’aquesta Estratègia és una necessitat i oportunitat per al sector agrari, forestal i pesquer per millorar la seva competitivitat i sostenibilitat i al mateix temps per establir vincles amb altres sectors econòmics, ambientals i socials. Aquest pla també obre la possibilitat de generar noves activitats econòmiques en l’entorn rural que permetin atreure talent i potenciar l’equilibri territorial.

El Departament d’Agricultura lidera, amb la participació de la resta de departaments del Govern, el procés de redacció de l’Estratègia, que integra i complementa les polítiques i estratègies relacionades amb la bioeconomia que s’han desenvolupat o que es desenvolupen a Catalunya. En la redacció del pla, s’incentiva la participació d’altres institucions que també tenen un paper actiu en l’àmbit de la bioeconomia i d’empreses, centres de recerca, universitats i ciutadania, i es potencia la cogestió en la seva aplicació i desenvolupament. En la redacció de l’estratègia hi col·laboren el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i es compta amb el suport de l’estudi d’ecoinnovació Inèdit en els processos participatius amb diferents administracions i el teixit empresarial.

Es preveu que l’Estratègia es desplegui en plans d’accions d’abast triennal, el primer dels quals serà d’aplicació en el període 2021-2023.

Les noves mesures que impulsi l’Estratègia/EBC2030 tindran com a condició imprescindible preservar la seguretat i la sobirania alimentàries, i l’aprofitament sostenible dels recursos naturals. La circularitat i la sostenibilitat hauran de ser principis intrínsecs de l’EBC2030.

El desenvolupament d’una estratègia que fomenti la bioeconomia s’ha d’interpretar com una oportunitat en benefici de l’economia del país, que ha de servir per aprofitar i reaprofitar els productes i l’energia sense haver de recórrer a l’esgotament prematur que pateixen els recursos naturals, cada vegada més limitats, i de generar nous llocs de treball. Així mateix, aquesta nova estratègia ha de contribuir a la mitigació del canvi climàtic, i a pal·liar-ne els efectes mitjançant una millor i més eficient adaptació.

Font: DARP

Informació relacionada