AJUTS | 11/12/2003  Ruralcat

L¿increment dels ajuts del DARP a la incorporació de joves a l¿activitat agrària entra en vigor

L¿Ordre ARP/486/2003, de 26 de novembre, segons la qual s¿incrementa en 1.500.000 euros la quantia dels ajuts a les inversions en plans de millora i a la instal·lació de joves agricultors que estableix l'Ordre ARP/268/2003, d'11 de juny, ja ha entrat en vigor. Tal i com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat, l'import màxim serà de 4.501.000 euros.

Jove transportant llet

Foto: Mediateca CE

L'increment de la quantia dels ajuts que estableix aquest Ordre, anirà a càrrec de la partida pressupostària 1702D/771.170.100/7143 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'any 2004, de conformitat amb l'Acord de la Comissió d'Assumptes Econòmics de 25 de febrer de 2003. Així, amb la finalitat que el major nombre possible de sol·licitants es beneficiïn d¿aquests ajuts s¿ha ampliat la dotació pressupostària assignada. Mitjançant l'Ordre ARP/268/2003, d'11 de juny, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts a les inversions en plans de millora i a la instal·lació de joves agricultors, i es van convocar els corresponents a l'any 2003.

ECONOMIA I POLÍTICA1523 joves s¿acullen als ajuts per a la incorporació a l¿activitat agrària del DARP