AJUTS | 02/02/2021  Ruralcat

Abonats 4,7 milions d’euros dels ajuts directes associats al sector agrícola de la PAC de l'any 2020

Aquests ajuts s’abonaran a un total de 11.645 agricultors i agricultores de fruits de closca i garrofes, llegums, arròs, cultius proteics i tomàquet per a la indústria. Al mes de març es pagaran els ajuts directes ramaders del sector boví.

Ametller

Aquests ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha abonat el 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria, per un import total de 2.506.602 euros a 10.147 beneficiaris. A partir del 19 de febrer es farà el pagament de l’ajut associat al conreu de l’arròs a 1.498 beneficiaris per un import de 2.216.265 euros mentre que el pagament dels ajuts directes associats ramaders del sector de boví s’abonarà el proper mes de març.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d'atorgament de l'ajut es publicaran a l'e-tauler, i es podran consultar en l'aplicació DUN.

Els sol·licitants dels ajuts a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria podran accedir el contingut de la seva resolució a partir del dia 1 de febrer, a través de l’aplicació DUN, accessible en el web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital.

Els imports unitaris per superfície es poden consultar en el document ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

Font: DARP