AJUTS AGROAMBIENTALS | 05/10/2003  Ruralcat

El DARP paga 6,27 milions d¿euros en concepte d¿ajuts a determinades mesures agroambientals

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ha fet efectius els pagaments corresponents a determinades mesures agroambientals. L¿import total d¿aquestes ajudes supera els 6,27 milions d¿euros, i se'n beneficiaran un total de 6.848 explotacions catalanes.

Aquests ajuts s¿emmarquen dins del programa de mesures agroambientals a Catalunya que recull un nombre d¿actuacions encaminades a donar suport al manteniment i creixement de determinats sistemes productius més respectuosos amb el medi ambient i el paisatge, i amb una menor contribució a la generació d¿excedents. Aquestes actuacions responen a la política del DARP de donar suport a les produccions respectuoses amb el medi ambient i que tenen com a objectiu produir amb la màxima qualitat. En aquesta línia cal destacar també: - els ajuts destinats al foment de la agricultura ecològica que afecten a 209 explotacions i a les quals el DARP pagarà globalment 654.454,92 euros; - els ajuts a la lluita contra l¿erosió en el conreu de l¿avellaner, pels quals el DARP pagarà 1,207 euros en concepte d¿ajuts i dels quals en seran beneficiaries 2.787 explotacions; - els ajuts destinats a la producció integrada que beneficiaran a 3.852 explotacions a les quals el DARP pagarà 4.416 euros . Podeu veure en el document adjunt els ajuts desglossats.